نفت

. گفت‌وگوی حسین شهرابی با فرهاد احمدی .

نسبت میان ساحات مختلف هویتی یک سرزمین و محیط چیست؟ چند و چون این نسبت چگونه مختصات فضاهای شهری و آثار معماری خرد و کلان آن سرزمین را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد؟ دغدغۀ هویت فرهنگی و هویت شهری در میان معماران ایرانی تا چه اندازه جدی است؟ پاسخ به این دغدغه‌ها را در کجا می‌توان جست؟ بازگشت به گذشته، گذشت از آن و یا گزیدن راهی دیگر؟ ایرانیان در میانۀ راه گذشته و اکنون چگونه می‌توانند بار دیگر ثبات اجتماعی و فرهنگی خود را بازیابند؟ فرهاد احمدی در طول گفت‌وگوی خود با حسین شهرابی ، دربارۀ نسبت میان هویت و محیط، دغدغه‌های خود نسبت به چند و چون وضعیت حاکم بر معماری کشور، سبک زندگی و باورهای زیستی و اجتماعی ایرانیان، وضعیت نابسامان محیطی این سرزمین و رابطۀ تمامی اجزای این مجموعه با یکدیگر را حول چالش‌های ذکرشده مطرح کرده است. ... ادامه