فصلنامه معماری و فرهنگ . سال پانزدهم . شماره پنجاه‌وسوم . زمستان ۱۳۹۳ . صفحات ۶۰ و ۶۱

. موزۀ کیم چانگ یول . آرکی‏پلان .

موقعیت: چِجو، کره جنوبی
رتبه اول مسابقه
زیربنا: ۱۹۰۰ مترمربع
سال: ۲۰۱۴

Kim Tschang Yeul Museum . Archiplan
Location: Jeju-do, South Korea
Photos: ArchiPlanسیاست‌گذاران فرهنگی استان خودمختار چِجو در کرۀ جنوبی بنا دارند تا سال ۲۰۱۵ در جزیرۀ آتشفشانی چِجو موزه‌ای مخصوص برای نمایش آثار هنری نقاش برجستۀ کره‌ای کیم چانگ یول بسازند. گروه آرکی‏پلان رتبۀ اول مسابقۀ بین‌المللی طراحی این موزه را از آن خود کرد. ساختمان یک طبقۀ این موزه با این ایده طراحی شد تا بروزی فیزیکی از فلسفۀ کیم چانگ یول و دنیای شگفت‌آور قطره‌های آب او باشد. طراحان نوشته‌اند: «ما زمان زیادی را صرف فهمِ کیم کردیم؛ فهم زندگی، نیات و نحوۀ نگرش او. مهم‌ترین انگیزۀ ما در طراحی این موزه این بود که بتوانیم نگاهی که او به دنیا داشت در قالب یک فضای معمارانۀ ساخته‌شده دوباره خلق کنیم».

نور و سایه
قطرات آب کیم در تاریکی و روشنی وجود دارند. در کارهای او قطرۀ آب در آن واحد هم بخشاینده و منبع و منشأ نور است و هم تاریکی. تاریکی تهی است، اگرچه حاوی پتانسیل‌های بسیاری برای حیات نیز هست. به همین ترتیب، در طرح ما حیاط مرکزی نورانی در مرکز موزه، نمادین‌ترین فضاست، جایی که نور، درون مرزی مبهم، مرتباً پیدا و پنهان می‌شود.

سطح
درحالی که بسیاری، در آثار کیم از ذات قطره‌های آبی که روی بوم نقشه بسته است شگفت‌زده می‌شوند، تنها تعداد اندکی به این نکته توجه می‌کنند ــ یا بهتر است بگویم این نکته را تشخیص می‌دهند ــ که قطرۀ آب تنها ابزاری است که از طریق آن سطح زیرین برجسته و آشکار می‌شود. همان‌طور که در کارهای کیم قطرات آب ابزارهایی است که سطوح را آشکار می‌کنند، ساختمان این موزه نیز حکم ابزاری را یافت که به‌واسطۀ آن اندیشه‌های کیم دربارۀ بازگشت به زمین و طبیعت به تصویر کشیده و بر آن تأکید شود.


امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!