شماره ۱۱ مجله معماری و فرهنگ

آرشیو مجلات

فصلنامه معماری و فرهنگ . سال سوم . شماره یازدهم . زمستان ۱۳۸۰

شماره ۱۱

زمان انتشار: سال سوم . زمستان ۱۳۸۰ تعداد صفحات: ۱۲۷ صفحه تعداد یادداشت‌ها: ۲۵ عنوان صاحب امتیاز: دفتر پژوهش‌های فرهنگی مدیر مسئول و سردبیر: حسین سلطان‌زاده مشاوران علمی: سیدحسین بحرینی، پرویز پیران، سیدمحسن حبیبی، داراب دیبا، حسین شیخ زین‌الدین، علی‌اکبر صارمی، علی غفاری، سیدهادی میرمیران مشاوران ویژه این شماره: محمدحسن افضلی‌نژاد . سیروس باور . محمدتقی رضویان . ابوالفتح سپانلو . وحید قبادیان . امین یارزاده همکاران این شماره: نجمه حسن‌پور . خاطره اکرمی . سید احمد هدی . بابک داورپناه . سروناز تاراج . شهره خوری . زهره فدایی ... ادامه