شماره ۲۶ مجله معماری و فرهنگ

آرشیو مجلات

فصلنامه معماری و فرهنگ . سال هشتم . شماره بیست‌وششم . ۱۳۸۵

شماره ۲۶

زمان انتشار: سال هشتم . ۱۳۸۵ تعداد صفحات: ۱۲۲ صفحه تعداد یادداشت‌ها: ۱۶ عنوان صاحب امتیاز: دفتر پژوهش‌های فرهنگی سردبیر و مدیرمسئول: حسین سلطان‌زاده مشاوران علمی: ایرج اعتصام، امیربانی‌مسعود، پرویز پیران، سید محسن‌حبیبی، داراب دیبا، اصغر ساعد سمیعی، حسین شیخ زین‌الدین، ناصر فکوهی، علی‌اکبر صارمی، محمد ضمیران، علی غفاری صفحه‌‏آرا: زهرا مساوات، راضیه دوستی همکاران این شماره: فاطمه ولیانی، سید احمد هدی، ارسطو صفیاری، نرگس مرآت، شهره خوری طرح جلد: راضیه دوستی ویراستار: حمیده پشتوان مسئول روابط عمومی: راضیه دوستی ویراستار صوری: مهناز خسروی لیتوگرافی: فرآیند گویا مسئول امور اجرایی: ... ادامه