شماره ۲۷ مجله معماری و فرهنگ

آرشیو مجلات

فصلنامه معماری و فرهنگ . سال هشتم . شماره بیست‌وهفتم . ۱۳۸۶

شماره ۲۷

زمان انتشار: سال هشتم . ۱۳۸۶ تعداد صفحات: ۱۲۰ صفحه تعداد یادداشت‌ها: ۲۲ عنوان صاحب امتیاز: دفتر پژوهش‌های فرهنگی سردبیر و مدیرمسئول: حسین سلطان‌زاده مدیر داخلی: راضیه دوستی مشاوران علمی: ایرج اعتصام, امیربانی‌مسعود, سیدحسین‌بحرینی, پرویز پیران، سیدمحسن‌حبیبی, داراب دیبا, اصغرساعدسمیعی, حسین شیخ‌زین‌الدین, علی‌اکبرصارمی, علی‌غفاری, ناصر فکوهی، محمد ضمیران صفحه‌‏آرا: راضیه دوستی – زهرا مساوات طرح جلد: راضیه دوستی ویراستار: حمیده پشتوان مسئول روابط عمومی: راضیه دوستی مسئول امور اجرایی: زهرا مساوات همکاران این شماره: مرضیه گلستانی, نرگس مرآت، مرتضی شمیسا ویراستار صوری: مهناز خسروی لیتوگرافی: فرآیند گویا چاپ: نقش ایران ... ادامه