شماره ۳۰ مجله معماری و فرهنگ

آرشیو مجلات

فصلنامه معماری و فرهنگ . سال نهم . شماره‏ سی‌ام . ۱۳۸۷

شماره ۳۰

زمان انتشار: سال نهم . ۱۳۸۷ تعداد صفحات: ۱۲۸ صفحه تعداد یادداشت‌ها: ۲۰ عنوان صاحب امتیاز: دفتر پژوهش‌های فرهنگی سردبیر و مدیرمسئول: حسین سلطان‌زاده مدیر داخلی: راضیه دوستی مشاوران علمی: ایرج اعتصام, امیربانی‌مسعود, سیدحسین‌بحرینی, سیدمحسن‌حبیبی, داراب دیبا, اصغرساعدسمیعی, جمال‌الدین سهیلی, حسین شیخ‌زین‌الدین, علی‌اکبرصارمی, منوچهر طبیبیان, علی‌غفاری, ناصر فکوهی, صفحه‌‏آرا: راضیه دوستی ویراستار: حمیده پشتوان مسئول روابط عمومی: راضیه دوستی همکاران این شماره: مرضیه گلستانی, ثمر اکبری، مهناز خسروی, نرگس مرآت، شهره خوری لیتوگرافی: فرآیند گویا چاپ: نقش ایران ناظر چاپ: مجید مبشری یادداشت سردبیر: از سرا تا پاساژها و مراکز ... ادامه