شماره ۳۲ مجله معماری و فرهنگ

آرشیو مجلات

فصلنامه معماری و فرهنگ . سال دهم . شماره‏ سی‌ودوم . ۱۳۸۷

شماره ۳۲

زمان انتشار: سال دهم . ۱۳۸۷ تعداد صفحات: ۱۲۰ صفحه تعداد یادداشت‌ها: ۳۱ عنوان صاحب امتیاز: دفتر پژوهش‌های فرهنگی سردبیر و مدیرمسئول: حسین سلطان‌زاده مدیر داخلی: راضیه دوستی مشاوران علمی: ایرج اعتصام، امیربانی‌مسعود، سیدحسین‌بحرینی، سیدمحسن‌حبیبی، داراب دیبا، اصغرساعدسمیعی، جمال‌الدین سهیلی، حسین شیخ‌زین‌الدین، علی‌اکبرصارمی، منوچهر طبیبیان، علی‌غفاری، ناصر فکوهی، صفحه‌‏آرا: راضیه دوستی ویراستار: حمیده پشتوان، مهناز خسروی، نرگس مرآت طرح جلد: راضیه دوستی مسئول روابط عمومی: راضیه دوستی مسئول امور اجرایی: زهرا مساوات همکاران این شماره: مرضیه گلستانی، شهره خوری لیتوگرافی: فرآیند گویا ناظر چاپ: مجید مبشری واحد بازرگانی: ۸۸۳۱۵۲۳۵ عکس ... ادامه