شماره ۵ مجله معماری و فرهنگ

آرشیو مجلات

فصلنامه معماری و فرهنگ . سال دوم . شماره پنجم . تابستان ۱۳۷۹

شماره ۵

زمان انتشار: سال دوم . تابستان ۱۳۷۹ تعداد صفحات: ۱۰۸ صفحه تعداد یادداشت‌ها: ۲۷ عنوان صاحب امتیاز: دفتر پژوهش‌های فرهنگی سردبیر و مدیرمسئول: فرهاد احمدی هیئت تحریریه: لیلا خدابخش، گلنوش رزازی، صبا مریم‌ساعدی، حسین شهرابی، بنوشه فرهت، سید مهدی طباطبایی‌اردکانی دبیر تحریریه: گلنوش رزازی صفحه‌‏آرایان: حسین شهرابی، پرشیا مرادی همکاران این شماره: امید احمدی‌لاری، بشرا خوشنویس با تشکر از: فاطمه تاجیک، مینا مهدوی امور مالی: حسین یوسفی رامندی هماهنگی انتشارات: سروناز تاراج چاپ و صحافی: خانه چاپ دیجیتال بخش اول: فضاهای شهری و شهروندان یادداشت سردبیر . حسین سلطان‌زاده [۲] ... ادامه