سال دهم

آرشیو مجلات

فصلنامه معماری و فرهنگ . سال دهم . شماره سی‌وپنجم . بهار ۱۳۸۸

شماره ۳۵

زمان انتشار: سال دهم . بهار ۱۳۸۸ تعداد صفحات: ۱۲۸ صفحه تعداد یادداشت‌ها: ۲۴ عنوان صاحب امتیاز: دفتر پژوهش‌های فرهنگی سردبیر و مدیرمسئول: حسین سلطان‌زاده مدیر داخلی: راضیه دوستی مشاوران علمی: ایرج اعتصام، امیربانی مسعود، سیدحسین‌بحرینی، سیدمحسن‌حبیبی، داراب دیبا، اصغرساعدسمیعی، جمال‌الدین سهیلی، حسین شیخ‌زین‌الدین، علی‌اکبرصارمی، منوچهر طبیبیان، علی‌غفاری، ناصر فکوهی، هاشم‌هاشم‌نژاد گرافیک و صفحه‌‏آرا: راضیه دوستی همکاران این شماره: مرضیه گلستانی، ثمر اکبری، شهره‌خوری، مریم معزی، مریم امجد لیتوگرافی: فرآیند گویا چاپ: نقش ایران ناظر چاپ: مجید مبشری یادداشت سردبیر: نور و معماری . حسین سلطان‌زاده [۴] نورپردازی سیمای شهر ... ادامه
فصلنامه معماری و فرهنگ . سال دهم . شماره‏ سی‌وسوم . ۱۳۸۷

شماره ۳۳

زمان انتشار: سال دهم . ۱۳۸۷ تعداد صفحات: ۱۲۰ صفحه تعداد یادداشت‌ها: ۲۳ عنوان صاحب امتیاز: دفتر پژوهش‌های فرهنگی سردبیر و مدیرمسئول: حسین سلطان‌زاده مدیر داخلی: راضیه دوستی مشاوران علمی: ایرج اعتصام، امیربانی‌مسعود، سیدحسین‌بحرینی، سیدمحسن‌حبیبی، داراب دیبا، اصغرساعدسمیعی، جمال‌الدین سهیلی، حسین شیخ‌زین‌الدین، علی‌اکبرصارمی، منوچهر طبیبیان، علی‌غفاری، ناصر فکوهی، هاشم‌هاشم‌نژاد صفحه‌‏آرا: راضیه دوستی ویراستار: حمیده پشتوان مسئول روابط عمومی: راضیه دوستی همکاران این شماره: مرضیه گلستانی، ثمر اکبری، مهناز خسروی، نرگس مرآت، شهره خوری لیتوگرافی: فرآیند گویا چاپ: نقش ایران ناظر چاپ: مجید مبشری سخن سردبیر: از زمین تا خاک [۳] ... ادامه
فصلنامه معماری و فرهنگ . سال دهم . شماره‏ سی‌ودوم . ۱۳۸۷

شماره ۳۲

زمان انتشار: سال دهم . ۱۳۸۷ تعداد صفحات: ۱۲۰ صفحه تعداد یادداشت‌ها: ۳۱ عنوان صاحب امتیاز: دفتر پژوهش‌های فرهنگی سردبیر و مدیرمسئول: حسین سلطان‌زاده مدیر داخلی: راضیه دوستی مشاوران علمی: ایرج اعتصام، امیربانی‌مسعود، سیدحسین‌بحرینی، سیدمحسن‌حبیبی، داراب دیبا، اصغرساعدسمیعی، جمال‌الدین سهیلی، حسین شیخ‌زین‌الدین، علی‌اکبرصارمی، منوچهر طبیبیان، علی‌غفاری، ناصر فکوهی، صفحه‌‏آرا: راضیه دوستی ویراستار: حمیده پشتوان، مهناز خسروی، نرگس مرآت طرح جلد: راضیه دوستی مسئول روابط عمومی: راضیه دوستی مسئول امور اجرایی: زهرا مساوات همکاران این شماره: مرضیه گلستانی، شهره خوری لیتوگرافی: فرآیند گویا ناظر چاپ: مجید مبشری واحد بازرگانی: ۸۸۳۱۵۲۳۵ عکس ... ادامه
فصلنامه معماری و فرهنگ . سال نهم . شماره‏ سی‌ام . ۱۳۸۷

شماره ۳۰

زمان انتشار: سال نهم . ۱۳۸۷ تعداد صفحات: ۱۲۸ صفحه تعداد یادداشت‌ها: ۲۰ عنوان صاحب امتیاز: دفتر پژوهش‌های فرهنگی سردبیر و مدیرمسئول: حسین سلطان‌زاده مدیر داخلی: راضیه دوستی مشاوران علمی: ایرج اعتصام, امیربانی‌مسعود, سیدحسین‌بحرینی, سیدمحسن‌حبیبی, داراب دیبا, اصغرساعدسمیعی, جمال‌الدین سهیلی, حسین شیخ‌زین‌الدین, علی‌اکبرصارمی, منوچهر طبیبیان, علی‌غفاری, ناصر فکوهی, صفحه‌‏آرا: راضیه دوستی ویراستار: حمیده پشتوان مسئول روابط عمومی: راضیه دوستی همکاران این شماره: مرضیه گلستانی, ثمر اکبری، مهناز خسروی, نرگس مرآت، شهره خوری لیتوگرافی: فرآیند گویا چاپ: نقش ایران ناظر چاپ: مجید مبشری یادداشت سردبیر: از سرا تا پاساژها و مراکز ... ادامه