سال دوم

آرشیو مجلات

فصلنامه معماری و فرهنگ . سال دوم . شماره‏ هشتم . بهار ۱۳۸۰

شماره ۸

زمان انتشار: سال دوم. بهار ۱۳۸۰ تعداد صفحات: ۱۱۶ صفحه تعداد یادداشت‌ها: ۱۸ عنوان صاحب امتیاز: دفتر پژوهش‌های فرهنگی مدیر مسئول و سردبیر: حسین سلطان‌زاده مشاوران علمی: سیدحسین بحرینی، پرویز پیران، سیدمحسن حبیبی، داراب دیبا، حسین شیخ زین‌الدین، علی‌اکبر صارمی، علی غفاری، سیدهادی میرمیران همکاران این شماره: خاطره اکرمی . سید احمد هدی . بابک داورپناه . سروناز تاراج ویراستار: مهدی افشار مسئول روابط عمومی: زهرا مساوات مسئول واحد آگهی‌ها: حسن سعادت‌کیا جلد: گروه معماری و شهرسازی لیتوگرافی: مردمک؛ چاپ: نیل ضرورت مسکن اجتماعی . داراب دیبا [۴] کنش متقابل ... ادامه
فصلنامه معماری و فرهنگ . سال دوم . شماره هفتم . زمستان ۱۳۷۹

شماره ۷

زمان انتشار: سال دوم . زمستان ۱۳۷۹ تعداد صفحات: ۱۲۰ صفحه تعداد یادداشت‌ها: ۲۹ عنوان صاحب امتیاز: دفتر پژوهشهای فرهنگی سردبیر و مدیرمسئول: حسین سلطان‌زاده هیئت تحریریه: سیدحسین بحرینی، پرویز پیران، سیدمحسن حبیبی، داراب دیبا، حسین شیخ زین‌الدین، علی اکبر صارمی، على غفاری، سیدهادی میرمیران مسئول روابط عمومی: زهرا مساوات سازمان آگهی‌ها: حسن سعادت‌کیا جلد: گروه معماری و شهرسازی همکاران این شماره: خاطره اکرمی، سیداحمد هدی، بابک داورپناه، سروناز تاراج لیتوگرافی: مردمک چاپ: نیل بخش اول: یادداشت‌ها و مقالات سخن سردبیر . حسین سلطان‌زاده [۲] اداره مکردمی شهرها و ضرورت ... ادامه
فصلنامه معماری و فرهنگ . سال دوم . شماره ششم . پاییز ۱۳۷۹

شماره ۶

زمان انتشار: سال دوم . پاییز ۱۳۷۹ تعداد صفحات: ۱۱۸ صفحه تعداد یادداشت‌ها: ۳۱ عنوان صاحب امتیاز: دفتر پژوهش‌های فرهنگی مدیر مسئول و سردبیر: حسین سلطان‌زاده مشاوران علمی: سیدحسین بحرینی، پرویز پیران، سیدمحسن حبیبی، داراب دیبا، حسین شیخ زین‌الدین، علی‌اکبر صارمی، علی غفاری، سیدهادی میرمیران مسئول روابط عمومی: زهرا مساوات سازمان آگهی‌ها: حسن سعادت‌کیا جلد: گروه معماری و شهرسازی لیتوگرافی: مردمک چاپ: نیل بخش اول: یادداشت‌‏ها و مقالات روش‌های تحلیل و طراحی فضاهای شهری . سید‌حسین بحرینی [۴] طرح ابریشم . علی اکبر صارمی . حداد بنکدار [۱۲] طرح بولوار ... ادامه
فصلنامه معماری و فرهنگ . سال دوم . شماره پنجم . تابستان ۱۳۷۹

شماره ۵

زمان انتشار: سال دوم . تابستان ۱۳۷۹ تعداد صفحات: ۱۰۸ صفحه تعداد یادداشت‌ها: ۲۷ عنوان صاحب امتیاز: دفتر پژوهش‌های فرهنگی سردبیر و مدیرمسئول: فرهاد احمدی هیئت تحریریه: لیلا خدابخش، گلنوش رزازی، صبا مریم‌ساعدی، حسین شهرابی، بنوشه فرهت، سید مهدی طباطبایی‌اردکانی دبیر تحریریه: گلنوش رزازی صفحه‌‏آرایان: حسین شهرابی، پرشیا مرادی همکاران این شماره: امید احمدی‌لاری، بشرا خوشنویس با تشکر از: فاطمه تاجیک، مینا مهدوی امور مالی: حسین یوسفی رامندی هماهنگی انتشارات: سروناز تاراج چاپ و صحافی: خانه چاپ دیجیتال بخش اول: فضاهای شهری و شهروندان یادداشت سردبیر . حسین سلطان‌زاده [۲] ... ادامه