سال سوم

آرشیو مجلات

فصلنامه معماری و فرهنگ . سال سوم . شماره دوازده . بهار ۱۳۸۱

شماره ۱۲

زمان انتشار: سال سوم . بهار ۱۳۸۱ تعداد صفحات: ۱۴۳ صفحه تعداد یادداشت‌ها: ۳۰ عنوان صاحب امتیاز: دفتر پژوهش‌های فرهنگی سردبیر و مدیرمسئول: حسین سلطان‌زاده مشاوران علمی: سیدحسین‌بحرینی، پرویز پیران، سیدمحسن‌حبیبی، داراب دیبا، حسین شیخ‌زین‌الدین، علی‌اکبرصارمی، علی غفاری، سید هادی میرمیران و با همکاری مزین دهباشی، وحید قبادیان روابط عمومی: زهرا مساوات ویراستار: مهدی افشار طراح گرافیست: فرزاد ادیبی همکاران این شماره: خاطره اکرمی، سید احمد هدی، لیلا ریحانی، شهره خوری لیتوگرافی: مردمک آگهی‌ها: بیژن نعیمی چاپ: نیل بخش اول: معماری معاصر ایران (معماری دو دهه نخست قرن معاصر) معماری ... ادامه
فصلنامه معماری و فرهنگ . سال سوم . شماره یازدهم . زمستان ۱۳۸۰

شماره ۱۱

زمان انتشار: سال سوم . زمستان ۱۳۸۰ تعداد صفحات: ۱۲۷ صفحه تعداد یادداشت‌ها: ۲۵ عنوان صاحب امتیاز: دفتر پژوهش‌های فرهنگی مدیر مسئول و سردبیر: حسین سلطان‌زاده مشاوران علمی: سیدحسین بحرینی، پرویز پیران، سیدمحسن حبیبی، داراب دیبا، حسین شیخ زین‌الدین، علی‌اکبر صارمی، علی غفاری، سیدهادی میرمیران مشاوران ویژه این شماره: محمدحسن افضلی‌نژاد . سیروس باور . محمدتقی رضویان . ابوالفتح سپانلو . وحید قبادیان . امین یارزاده همکاران این شماره: نجمه حسن‌پور . خاطره اکرمی . سید احمد هدی . بابک داورپناه . سروناز تاراج . شهره خوری . زهره فدایی ... ادامه
فصلنامه معماری و فرهنگ . سال سوم . شماره دهم . پاییز ۱۳۸۰

شماره ۱۰

زمان انتشار: سال سوم . پاییز ۱۳۸۰ تعداد صفحات: ۱۳۵ صفحه تعداد یادداشت‌ها: ۳۳ عنوان صاحب امتیاز: دفتر پژوهش‌های فرهنگی مدیر مسئول و سردبیر: حسین سلطان‌زاده مشاوران علمی: سیدحسین بحرینی، پرویز پیران، سیدمحسن حبیبی، داراب دیبا، حسین شیخ زین‌الدین، علی‌اکبر صارمی، علی غفاری، سیدهادی میرمیران همکاران این شماره: نجمه حسن‌پور . خاطره اکرمی . سید احمد هدی . بابک داورپناه . سروناز تاراج . شهره خوری . زهره فدایی مقدم ویراستار: مهدی افشار مسئول روابط عمومی: زهرا مساوات مسئول واحد آگهی‌ها: بیژن نعیمی جلد: گروه معماری و شهرسازی لیتوگرافی: مردمک؛ ... ادامه
فصلنامه معماری و فرهنگ . سال سوم . شماره‏ نهم . تابستان ۱۳۸۰

شماره ۹

زمان انتشار: سال سوم . تابستان ۱۳۸۰ تعداد صفحات: ۱۱۸ صفحه تعداد یادداشت‌ها: ۱۹ عنوان صاحب امتیاز: دفتر پژوهش‌های‌فرهنگی مدیر مسئول و سردبیر: حسین سلطان‌زاده مشاوران علمی: سیدحسین بحرینی، پرویز پیران، سیدمحسن حبیبی، داراب دیبا، حسین شیخ زین‌الدین، علی‌اکبر صارمی، علی غفاری، سیدهادی میرمیران ویراستار: مهدی افشار مسئول روابط عمومی: زهرا مساوات مسئول واحد آگهی‌ها: بیژن نعیمی جلد: گروه معماری و شهرسازی لیتوگرافی: مردمک؛ چاپ: نیل سخن سردبیر . حسین سلطان‌زاده [۲] گرگ لین . پیتر زلنر . ترجمه: مامک نصیری نسب [۴] خانه‌های جنین‌شناختی . گرگ لین . امیر ... ادامه