سال سیزدهم

آرشیو مجلات

فصلنامه معماری و فرهنگ . سال چهاردهم. شماره چهل‌وهشتم. تابستان ۱۳۹۱

شماره ۴۸

زمان انتشار: سال چهاردهم . تابستان ۱۳۹۱ تعداد صفحات: ۱۴۷ صفحه تعداد یادداشت‌ها: ۲۴ عنوان صاحب امتیاز: دفتر پژوهش‌های فرهنگی سردبیر و مدیرمسئول: حسین سلطانزاده هیئت تحریریه: ایرج اعتصام، سید حسین بحرینی، سید محسن حبیبی، داراب دیبا، اصغر ساعد سمیعی، جمال‌الدین سهیلی، حسین شیخ‌ زین‌الدین، علی‌اکبر صارمی، منوچهر طبیبیان، علی غفاری، ناصر فکوهی، مریم ماهوش، هاشم هاشم‌نژاد. مدیر داخلی : مرضیه دوستی نمونه‌خوان: مریم امجد ترجمه: هایده هادوی گرافیک: فریده دادورزی همکاران این شماره: مهناز خسروی، نرگس مرات، فاطمه ملکی، مریم آقامیری ویراستار: اسماعیل عباسی مسئول بازرگانی: سمیه گلستانی، مرضیه ... ادامه
فصلنامه معماری و فرهنگ . سال سیزدهم. شماره چهل‌وهفتم . بهار ۱۳۹۱

شماره ۴۷

زمان انتشار: سال سیزدهم . بهار ۱۳۹۱ تعداد صفحات: ۱۱۵ صفحه تعداد یادداشت‌ها: ۱۸ عنوان صاحب امتیاز: دفتر پژوهش‌های فرهنگی سردبیر و مدیرمسئول: حسین سلطان‌زاده مشاوران علمی: ایرج اعتصام، سید حسین بحرینی، سید محسن حبیبی، داراب دیبا، اصغر ساعد سمیعی، جمال‌الدین سهیلی، حسین شیخ‌ زین‌الدین، علی‌اکبر صارمی، منوچهر طبیبیان، علی غفاری، ناصر فکوهی، مریم ماهوش، هاشم هاشم‌نژاد. مدیرداخلی: راضیه دوستی صفحه‌‏آرا: مریم آقامیری همکاران این شماره: مهناز خسروی، نرگس مرات ویراستار: اسماعیل عباسی مسئول بازرگانی: سمیه گلستانی، مرضیه گلستانی ترجمه: هایده هادوی تولید فنی: مجید مبشری لیتوگرافی: هما گرافیک چاپ ... ادامه
فصلنامه معماری و فرهنگ . سال سیزدهم. شماره چهل‌وشش. زمستان۱۳۹۰

شماره ۴۶

زمان انتشار: سال سیزدهم. زمستان ۱۳۹۰ تعداد صفحات: 104 صفحه تعداد یادداشت‌ها: 15 عنوان صاحب امتیاز: دفتر پژوهش‌های فرهنگی سردبیر و مدیرمسئول: حسین سلطان‌زاده مشاوران علمی: ایرج اعتصام، سید حسین بحرینی، سید محسن حبیبی، داراب دیبا، اصغر ساعد سمیعی، جمال‌الدین سهیلی، حسین شیخ‌ زین‌الدین، علی‌اکبر صارمی، منوچهر طبیبیان، علی غفاری، ناصر فکوهی، مریم ماهوش، هاشم هاشم‌نژاد. مدیر داخلی: راضیه دوستی نمونه‌خوان: مریم امجد ترجمه: هایده هادوی ویراستار: اسماعیل عباسی همکاران این شماره: مهناز خسروی، نرگس مرات گرافیک و صفحه‌آرایی: راضیه دوستی، زینب اخلاق‌پسند امور بازرگانی: سمیه گلستانی، مرضیه گلستانی عکس ... ادامه
فصلنامه معماری و فرهنگ . سال سیزدهم . شماره‏ پنجاه‌وششم . پاییز ۱۳۹۰

شماره ۴۵

زمان انتشار: سال سیزدهم . پاییز ۱۳۹۰ تعداد صفحات: ۱۰۶ صفحه تعداد یادداشت‌ها: ۱۸ عنوان صاحب امتیاز: دفتر پژوهش‌های فرهنگی سردبیر و مدیرمسئول: حسین سلطان‌زاده مشاوران علمی: ایرج اعتصام، سیدحسین بحرینی، سیدمحسن حبیبی، داراب دیبا، اصغر ساعد سمیعی، جمال‌الدین سهیلی، حسین شیخ زین‌الدین، علی اکبر صارمی، منوچهر طبیبیان، علی غفاری، ناصر فکوهی، مریم ماهوش، هاشم هاشم‌نژاد مدیر داخلی: راضیه دوستی  ویراستار: اسماعیل عباسی نمونه خوان: مریم امجد ترجمه: هایده هادوی گرافیک و صفحه‌آرایی: راضیه دوستی، زینب اخلاق‌پسند مسئول بازرگانی: سمیه گلستانی و مرضیه گلستانی همکاران این شماره: مهناز خسروی، نرگس ... ادامه
فصلنامه معماری و فرهنگ . سال سیزدهم. شماره چهل‌وچهار. تابستان ۱۳۹۰

شماره ۴۴

زمان انتشار: سال سیزدهم . تابستان ۱۳۹۰ تعداد صفحات: ۱۰۷ صفحه تعداد یادداشت‌ها: ۱۷ عنوان صاحب امتیاز: دفتر پژوهش‌های فرهنگی سردبیر و مدیرمسئول: حسین سلطان‌زاده هیئت تحریریه: ایرج اعتصام، سید حسین بحرینی، سید محسن حبیبی، داراب دیبا، اصغر ساعدسمیعی، جمال‌الدین سهیلی، حسین شیخ زین‌الدین، علی‌اکبر صارمی، منوچهر طبیبیان، علی غفاری، ناصر فکوهی، مریم ماهوش، هاشم هاشم‌نژاد مدیر داخلی: راضیه دوستی نمونه‌خوان: مریم امجد ترجمه: هایده هادوی صفحه‌‏آرایان: راضیه دوستی، زینب اخلاق‌پسند همکاران این شماره: مهناز خسروی، نرگس مرآت ویراستار: اسماییل عباسی مسئول بازرگانی: سمیه گلستانی، مرضیه گلستانی لیتوگراف: هما گرافیک ... ادامه