سال نهم

آرشیو مجلات

فصلنامه معماری و فرهنگ . سال نهم . شماره‏ سی‌ویکم . ۱۳۸۷

شماره ۳۱

زمان انتشار: سال نهم . ۱۳۸۷ تعداد صفحات: ۱۲۸ صفحه تعداد یادداشت‌ها: ۲۱ عنوان صاحب امتیاز: دفتر پژوهش‌های فرهنگی سردبیر و مدیرمسئول: حسین سلطان‌زاده مدیر داخلی: راضیه دوستی مشاوران علمی: ایرج اعتصام، امیربانی‌مسعود، سیدحسین‌بحرینی، سیدمحسن‌حبیبی، داراب دیبا، اصغرساعدسمیعی، حسین شیخ‌زین‌الدین، علی‌اکبرصارمی، علی‌غفاری، ناصر فکوهی صفحه‌‏آرا: راضیه دوستی ویراستار: حمیده پشتوان مسئول روابط عمومی: راضیه دوستی همکاران این شماره: مرضیه گلستانی، نیلوفر محمدزاده، مهناز خسروی، نرگس مرآت لیتوگرافی: فرآیند گویا ناظر چاپ: مجید مبشری یادداشت سردبیر . حسین سلطان‌زاده [۲] از وحدت تا کثرت . حسین سلطان‌زاده [۵] شکل‌گیری بیمارستان‌های تهران ... ادامه
فصلنامه معماری و فرهنگ . سال نهم . شماره‏ بیست‌ونهم . ۱۳۸۶

شماره ۲۹

زمان انتشار: سال نهم . ۱۳۸۶ تعداد صفحات: ۱۲۰ صفحه تعداد یادداشت‌ها: ۲۲ عنوان صاحب امتیاز: دفتر پژوهش‌های فرهنگی سردبیر و مدیرمسئول: حسین سلطان‌زاده مدیر داخلی: راضیه دوستی مشاوران علمی: ایرج اعتصام, امیربانی‌مسعود, سیدحسین‌بحرینی, سیدمحسن‌حبیبی, داراب دیبا, اصغرساعدسمیعی, حسین شیخ‌زین‌الدین, علی‌اکبرصارمی, علی‌غفاری, ناصر فکوهی صفحه‌‏آرا: راضیه دوستی – زهرا مساوات ویراستار: حمیده پشتوان مسئول روابط عمومی: راضیه دوستی مسئول امور اجرایی: زهرا مساوات همکاران این شماره: مرضیه گلستانی, نرگس مرآت ویراستار صوری: مهناز خسروی لیتوگرافی: فرآیند گویا چاپ: نقش ایران ناظر چاپ: مجید مبشری یادداشت سردبیر: مرمت و برخی مسائل ... ادامه
فصلنامه معماری و فرهنگ . سال نهم . شماره بیست‌وهشتم . ۱۳۸۶

شماره ۲۸

زمان انتشار: سال نهم . ۱۳۸۶ تعداد صفحات: ۱۲۰ صفحه تعداد یادداشت‌ها: ۲۱ عنوان صاحب امتیاز: دفتر پژوهش‌های فرهنگی سردبیر و مدیرمسئول: حسین سلطان‌زاده مدیر داخلی: راضیه دوستی مشاوران علمی: ایرج اعتصام, امیربانی‌مسعود, سیدحسین‌بحرینی, سیدمحسن‌حبیبی, داراب دیبا, اصغرساعدسمیعی, حسین شیخ‌زین‌الدین, علی‌اکبرصارمی, علی‌غفاری, ناصر فکوهی صفحه‌‏آرا: راضیه دوستی – زهرا مساوات ویراستار: حمیده پشتوان مسئول روابط عمومی: راضیه دوستی مسئول امور اجرایی: زهرا مساوات همکاران این شماره: مرضیه گلستانی, نرگس مرآت لیتوگرافی: فرآیند گویا چاپ: نقش ایران ناظر چاپ: مجید مبشری یادداشت سردبیر: معماری داخلی واحد‌های مسکونی . حسین سلطان‌زاده [۳] ... ادامه
فصلنامه معماری و فرهنگ . سال هشتم . شماره بیست‌وهفتم . ۱۳۸۶

شماره ۲۷

زمان انتشار: سال هشتم . ۱۳۸۶ تعداد صفحات: ۱۲۰ صفحه تعداد یادداشت‌ها: ۲۲ عنوان صاحب امتیاز: دفتر پژوهش‌های فرهنگی سردبیر و مدیرمسئول: حسین سلطان‌زاده مدیر داخلی: راضیه دوستی مشاوران علمی: ایرج اعتصام, امیربانی‌مسعود, سیدحسین‌بحرینی, پرویز پیران، سیدمحسن‌حبیبی, داراب دیبا, اصغرساعدسمیعی, حسین شیخ‌زین‌الدین, علی‌اکبرصارمی, علی‌غفاری, ناصر فکوهی، محمد ضمیران صفحه‌‏آرا: راضیه دوستی – زهرا مساوات طرح جلد: راضیه دوستی ویراستار: حمیده پشتوان مسئول روابط عمومی: راضیه دوستی مسئول امور اجرایی: زهرا مساوات همکاران این شماره: مرضیه گلستانی, نرگس مرآت، مرتضی شمیسا ویراستار صوری: مهناز خسروی لیتوگرافی: فرآیند گویا چاپ: نقش ایران ... ادامه