سال پنجم

آرشیو مجلات

فصلنامه معماری و فرهنگ . سال پنجم . شماره هفدهم . بهار ۱۳۸۳

شماره ۱۷

زمان انتشار: سال پنجم . بهار ۱۳۸۳ تعداد صفحات: ۱۸۹ صفحه تعداد یادداشت‌ها: ۲۷ عنوان صاحب امتیاز: دفتر پژوهش‌های فرهنگی سردبیر و مدیرمسئول: حسین سلطان‌زاده مشاوران علمی: سیدحسین‌بحرینی، پرویز پیران، سیدمحسن‌حبیبی، داراب دیبا، حسین شیخ‌زین‌الدین، علی‌اکبرصارمی، علی غفاری، سید هادی میرمیران صفحه‌‏آرا: راضیه دوستی – زهرا مساوات طرح جلد: بنفشه غفرانی ویراستار: امیرعباس نجاری طراح گرافیست: ایراندخت قاضی‌زاده همکاران این شماره: فاطمه ولیانی, سید احمد هدی لیتوگرافی: مردمک آگهی‌ها: بیژن نعیمی چاپ: نیل یادداشت سردبیر . حسین سلطان‌زاده [۲] فریدریش جی کسلر . امیر بانی مسعود [۶] آیزنمن ، دلوز و ... ادامه
فصلنامه معماری و فرهنگ . سال پنجم . شماره پانزدهم و شانزدهم . پاییز و زمستان ۱۳۸۲

شماره ۱۵ و ۱۶

زمان انتشار: سال پنجم . پاییز و زمستان ۱۳۸۲ تعداد صفحات: ۱۵۹ صفحه تعداد یادداشت‌ها: ۳۰ عنوان صاحب امتیاز: دفتر پژوهش‌های فرهنگی سردبیر و مدیرمسئول: حسین سلطان‌زاده مشاوران علمی: سیدحسین‌بحرینی، پرویز پیران، سیدمحسن‌حبیبی، داراب دیبا، حسین شیخ‌زین‌الدین، علی‌اکبرصارمی، علی غفاری، سید هادی میرمیران صفحه‌‏آرا: بنفشه غفرانی – زهرا مساوات ویراستار: امیرعباس نجاری طراح گرافیست: ایراندخت قاضی‌زاده همکاران این شماره: راضیه دوستی، فاطمه ولیانی، سید احمد هدی، فاطمه کشاورزی لیتوگرافی: مردمک آگهی‌ها: بیژن نعیمی چاپ: نیل معماری معاصر ایران و مکتب مدرن . مصطفی کیانی [۶] معماری دوران پهلوی پیش از ... ادامه
فصلنامه معماری و فرهنگ . سال پنجم . شماره‏ چهاردهم . تابستان ۱۳۸۲

شماره ۱۴

زمان انتشار: سال پنجم . تابستان ۱۳۸۲ تعداد صفحات: ۱۳۷ صفحه تعداد یادداشت‌ها: ۲۷ عنوان صاحب امتیاز: دفتر پژوهش‌های فرهنگی سردبیر و مدیرمسئول: حسین سلطان‌زاده مشاوران علمی: سیدحسین‌بحرینی، پرویز پیران، سیدمحسن‌حبیبی، داراب دیبا، حسین شیخ‌زین‌الدین، علی‌اکبرصارمی، علی غفاری، سید هادی میرمیران ویراستار: امیرعباس نجاری همکاران این شماره: خاطره اکرمی، مهناز خسروی، برهانیه زمانی، شهره خوری، سید احمد هدی آگهی‌ها: بیژن نعیمی لیتوگرافی: مردمک چاپ: نیل اهداف و فعالیت‌های ناحیه سبز [۴] شهر و محیط زیست . محسن حبیبی [۶] حیات در معماری . وحید شالی امینی [۱۲] ساختمان‌های زیرزمینی . ... ادامه