سیدهادی میرمیران

آرشیو مجلات

فصلنامه معماری و فرهنگ . سال هفتم . شماره بیست‌ودوم . تابستان ۱۳۸۴

شماره ۲۲

زمان انتشار: سال هفتم . تابستان ۱۳۸۴ تعداد صفحات: ۱۷۳ صفحه تعداد یادداشت‌ها: ۱۶ عنوان صاحب امتیاز: دفتر پژوهش‌های فرهنگی سردبیر و مدیرمسئول: حسین سلطان‌زاده مدیر داخلی: راضیه دوستی مشاوران علمی: امیربانی‌مسعود, سیدحسین‌بحرینی, پرویز پیران، سیدمحسن‌حبیبی, داراب دیبا, اصغرساعدسمیعی, حسین شیخ‌زین‌الدین, علی‌اکبرصارمی, ناصر فکوهی، علی غفاری، سید هادی میرمیران, سید مجید مفیدی صفحه‌‏آرا: راضیه دوستی – زهرا مساوات طرح جلد: راضیه دوستی ویراستار: مهناز خسروی طراح گرافیک: ایراندخت قاضی‌زاده مسئول روابط عمومی: راضیه دوستی مسئول امور اجرایی: زهرا مساوات همکاران این شماره: فاطمه ولیانی, سید احمد هدی، امیرعباس نجاری لیتوگرافی: ... ادامه
فصلنامه معماری و فرهنگ . سال ششم . شماره بیست‌ویکم . بهار ۱۳۸۴

شماره ۲۱

زمان انتشار: سال ششم . بهار ۱۳۸۴ تعداد صفحات: ۲۱۶ صفحه تعداد یادداشت‌ها: ۴۴ عنوان صاحب امتیاز: دفتر پژوهش‌های فرهنگی سردبیر و مدیرمسئول: حسین سلطان‌زاده مدیر داخلی: راضیه دوستی مشاوران علمی: امیربانی‌مسعود، سیدحسین‌بحرینی، پرویز پیران، سیدمحسن‌حبیبی، داراب دیبا، اصغرساعدسمیعی، حسین شیخ‌زین‌الدین، علی‌اکبرصارمی، علی غفاری، سید هادی میرمیران صفحه‌‏آرا: راضیه دوستی – زهرا مساوات طرح جلد: راضیه دوستی ویراستار محتویی: امیرعباس نجاری ویراستار صوری: مهناز خسروی طراح گرافیست: ایراندخت قاضی‌زاده مسئول روابط عمومی: راضیه دوستی مسئول امور اجرایی: زهرا مساوات همکاران این شماره: فاطمه ولیانی, سید احمد هدی لیتوگرافی: مردمک آگهی‌ها: ... ادامه
فصلنامه معماری و فرهنگ . سال پنجم . شماره هفدهم . بهار ۱۳۸۳

شماره ۱۷

زمان انتشار: سال پنجم . بهار ۱۳۸۳ تعداد صفحات: ۱۸۹ صفحه تعداد یادداشت‌ها: ۲۷ عنوان صاحب امتیاز: دفتر پژوهش‌های فرهنگی سردبیر و مدیرمسئول: حسین سلطان‌زاده مشاوران علمی: سیدحسین‌بحرینی، پرویز پیران، سیدمحسن‌حبیبی، داراب دیبا، حسین شیخ‌زین‌الدین، علی‌اکبرصارمی، علی غفاری، سید هادی میرمیران صفحه‌‏آرا: راضیه دوستی – زهرا مساوات طرح جلد: بنفشه غفرانی ویراستار: امیرعباس نجاری طراح گرافیست: ایراندخت قاضی‌زاده همکاران این شماره: فاطمه ولیانی, سید احمد هدی لیتوگرافی: مردمک آگهی‌ها: بیژن نعیمی چاپ: نیل یادداشت سردبیر . حسین سلطان‌زاده [۲] فریدریش جی کسلر . امیر بانی مسعود [۶] آیزنمن ، دلوز و ... ادامه
فصلنامه معماری و فرهنگ . سال سوم . شماره یازدهم . زمستان ۱۳۸۰

شماره ۱۱

زمان انتشار: سال سوم . زمستان ۱۳۸۰ تعداد صفحات: ۱۲۷ صفحه تعداد یادداشت‌ها: ۲۵ عنوان صاحب امتیاز: دفتر پژوهش‌های فرهنگی مدیر مسئول و سردبیر: حسین سلطان‌زاده مشاوران علمی: سیدحسین بحرینی، پرویز پیران، سیدمحسن حبیبی، داراب دیبا، حسین شیخ زین‌الدین، علی‌اکبر صارمی، علی غفاری، سیدهادی میرمیران مشاوران ویژه این شماره: محمدحسن افضلی‌نژاد . سیروس باور . محمدتقی رضویان . ابوالفتح سپانلو . وحید قبادیان . امین یارزاده همکاران این شماره: نجمه حسن‌پور . خاطره اکرمی . سید احمد هدی . بابک داورپناه . سروناز تاراج . شهره خوری . زهره فدایی ... ادامه
فصلنامه معماری و فرهنگ . سال دوم . شماره هفتم . زمستان ۱۳۷۹

شماره ۷

زمان انتشار: سال دوم . زمستان ۱۳۷۹ تعداد صفحات: ۱۲۰ صفحه تعداد یادداشت‌ها: ۲۹ عنوان صاحب امتیاز: دفتر پژوهشهای فرهنگی سردبیر و مدیرمسئول: حسین سلطان‌زاده هیئت تحریریه: سیدحسین بحرینی، پرویز پیران، سیدمحسن حبیبی، داراب دیبا، حسین شیخ زین‌الدین، علی اکبر صارمی، على غفاری، سیدهادی میرمیران مسئول روابط عمومی: زهرا مساوات سازمان آگهی‌ها: حسن سعادت‌کیا جلد: گروه معماری و شهرسازی همکاران این شماره: خاطره اکرمی، سیداحمد هدی، بابک داورپناه، سروناز تاراج لیتوگرافی: مردمک چاپ: نیل بخش اول: یادداشت‌ها و مقالات سخن سردبیر . حسین سلطان‌زاده [۲] اداره مکردمی شهرها و ضرورت ... ادامه
فصلنامه معماری و فرهنگ . سال دوم . شماره ششم . پاییز ۱۳۷۹

شماره ۶

زمان انتشار: سال دوم . پاییز ۱۳۷۹ تعداد صفحات: ۱۱۸ صفحه تعداد یادداشت‌ها: ۳۱ عنوان صاحب امتیاز: دفتر پژوهش‌های فرهنگی مدیر مسئول و سردبیر: حسین سلطان‌زاده مشاوران علمی: سیدحسین بحرینی، پرویز پیران، سیدمحسن حبیبی، داراب دیبا، حسین شیخ زین‌الدین، علی‌اکبر صارمی، علی غفاری، سیدهادی میرمیران مسئول روابط عمومی: زهرا مساوات سازمان آگهی‌ها: حسن سعادت‌کیا جلد: گروه معماری و شهرسازی لیتوگرافی: مردمک چاپ: نیل بخش اول: یادداشت‌‏ها و مقالات روش‌های تحلیل و طراحی فضاهای شهری . سید‌حسین بحرینی [۴] طرح ابریشم . علی اکبر صارمی . حداد بنکدار [۱۲] طرح بولوار ... ادامه