شماره ۱۰ مجله معماری و فرهنگ

آرشیو مجلات

فصلنامه معماری و فرهنگ . سال سوم . شماره دهم . پاییز ۱۳۸۰

شماره ۱۰

زمان انتشار: سال سوم . پاییز ۱۳۸۰ تعداد صفحات: ۱۳۵ صفحه تعداد یادداشت‌ها: ۳۳ عنوان صاحب امتیاز: دفتر پژوهش‌های فرهنگی مدیر مسئول و سردبیر: حسین سلطان‌زاده مشاوران علمی: سیدحسین بحرینی، پرویز پیران، سیدمحسن حبیبی، داراب دیبا، حسین شیخ زین‌الدین، علی‌اکبر صارمی، علی غفاری، سیدهادی میرمیران همکاران این شماره: نجمه حسن‌پور . خاطره اکرمی . سید احمد هدی . بابک داورپناه . سروناز تاراج . شهره خوری . زهره فدایی مقدم ویراستار: مهدی افشار مسئول روابط عمومی: زهرا مساوات مسئول واحد آگهی‌ها: بیژن نعیمی جلد: گروه معماری و شهرسازی لیتوگرافی: مردمک؛ ... ادامه