شماره ۱۲ مجله معماری و فرهنگ

آرشیو مجلات

فصلنامه معماری و فرهنگ . سال سوم . شماره دوازده . بهار ۱۳۸۱

شماره ۱۲

زمان انتشار: سال سوم . بهار ۱۳۸۱ تعداد صفحات: ۱۴۳ صفحه تعداد یادداشت‌ها: ۳۰ عنوان صاحب امتیاز: دفتر پژوهش‌های فرهنگی سردبیر و مدیرمسئول: حسین سلطان‌زاده مشاوران علمی: سیدحسین‌بحرینی، پرویز پیران، سیدمحسن‌حبیبی، داراب دیبا، حسین شیخ‌زین‌الدین، علی‌اکبرصارمی، علی غفاری، سید هادی میرمیران و با همکاری مزین دهباشی، وحید قبادیان روابط عمومی: زهرا مساوات ویراستار: مهدی افشار طراح گرافیست: فرزاد ادیبی همکاران این شماره: خاطره اکرمی، سید احمد هدی، لیلا ریحانی، شهره خوری لیتوگرافی: مردمک آگهی‌ها: بیژن نعیمی چاپ: نیل بخش اول: معماری معاصر ایران (معماری دو دهه نخست قرن معاصر) معماری ... ادامه