شماره ۱۴ مجله معماری و فرهنگ

آرشیو مجلات

فصلنامه معماری و فرهنگ . سال پنجم . شماره‏ چهاردهم . تابستان ۱۳۸۲

شماره ۱۴

زمان انتشار: سال پنجم . تابستان ۱۳۸۲ تعداد صفحات: ۱۳۷ صفحه تعداد یادداشت‌ها: ۲۷ عنوان صاحب امتیاز: دفتر پژوهش‌های فرهنگی سردبیر و مدیرمسئول: حسین سلطان‌زاده مشاوران علمی: سیدحسین‌بحرینی، پرویز پیران، سیدمحسن‌حبیبی، داراب دیبا، حسین شیخ‌زین‌الدین، علی‌اکبرصارمی، علی غفاری، سید هادی میرمیران ویراستار: امیرعباس نجاری همکاران این شماره: خاطره اکرمی، مهناز خسروی، برهانیه زمانی، شهره خوری، سید احمد هدی آگهی‌ها: بیژن نعیمی لیتوگرافی: مردمک چاپ: نیل اهداف و فعالیت‌های ناحیه سبز [۴] شهر و محیط زیست . محسن حبیبی [۶] حیات در معماری . وحید شالی امینی [۱۲] ساختمان‌های زیرزمینی . ... ادامه