شماره ۱۵ و ۱۶ مجله معماری و فرهنگ

آرشیو مجلات

فصلنامه معماری و فرهنگ . سال پنجم . شماره پانزدهم و شانزدهم . پاییز و زمستان ۱۳۸۲

شماره ۱۵ و ۱۶

زمان انتشار: سال پنجم . پاییز و زمستان ۱۳۸۲ تعداد صفحات: ۱۵۹ صفحه تعداد یادداشت‌ها: ۳۰ عنوان صاحب امتیاز: دفتر پژوهش‌های فرهنگی سردبیر و مدیرمسئول: حسین سلطان‌زاده مشاوران علمی: سیدحسین‌بحرینی، پرویز پیران، سیدمحسن‌حبیبی، داراب دیبا، حسین شیخ‌زین‌الدین، علی‌اکبرصارمی، علی غفاری، سید هادی میرمیران صفحه‌‏آرا: بنفشه غفرانی – زهرا مساوات ویراستار: امیرعباس نجاری طراح گرافیست: ایراندخت قاضی‌زاده همکاران این شماره: راضیه دوستی، فاطمه ولیانی، سید احمد هدی، فاطمه کشاورزی لیتوگرافی: مردمک آگهی‌ها: بیژن نعیمی چاپ: نیل معماری معاصر ایران و مکتب مدرن . مصطفی کیانی [۶] معماری دوران پهلوی پیش از ... ادامه