شماره ۱۷ مجله معماری و فرهنگ

آرشیو مجلات

فصلنامه معماری و فرهنگ . سال پنجم . شماره هفدهم . بهار ۱۳۸۳

شماره ۱۷

زمان انتشار: سال پنجم . بهار ۱۳۸۳ تعداد صفحات: ۱۸۹ صفحه تعداد یادداشت‌ها: ۲۷ عنوان صاحب امتیاز: دفتر پژوهش‌های فرهنگی سردبیر و مدیرمسئول: حسین سلطان‌زاده مشاوران علمی: سیدحسین‌بحرینی، پرویز پیران، سیدمحسن‌حبیبی، داراب دیبا، حسین شیخ‌زین‌الدین، علی‌اکبرصارمی، علی غفاری، سید هادی میرمیران صفحه‌‏آرا: راضیه دوستی – زهرا مساوات طرح جلد: بنفشه غفرانی ویراستار: امیرعباس نجاری طراح گرافیست: ایراندخت قاضی‌زاده همکاران این شماره: فاطمه ولیانی, سید احمد هدی لیتوگرافی: مردمک آگهی‌ها: بیژن نعیمی چاپ: نیل یادداشت سردبیر . حسین سلطان‌زاده [۲] فریدریش جی کسلر . امیر بانی مسعود [۶] آیزنمن ، دلوز و ... ادامه