شماره ۲۳ مجله معماری و فرهنگ

آرشیو مجلات

فصلنامه معماری و فرهنگ . سال هفتم . شماره‏ بیست‌وسوم . پاییز ۱۳۸۴

شماره ۲۳

زمان انتشار: سال هفتم . پاییز ۱۳۸۴ تعداد صفحات: ۱۶۵ صفحه تعداد یادداشت‌ها: ۲۶ عنوان صاحب امتیاز: دفتر پژوهش‌های فرهنگی سردبیر و مدیرمسئول: حسین سلطان‌زاده مدیر داخلی: راضیه دوستی مشاوران علمی: امیربانی‌مسعود, سیدحسین‌بحرینی, پرویز پیران، سیدمحسن‌حبیبی, داراب دیبا, اصغرساعدسمیعی, حسین شیخ‌زین‌الدین, علی‌اکبرصارمی, ناصر فکوهی، محمد ضیمران، علی غفاری صفحه‌‏آرا: راضیه دوستی – زهرا مساوات طرح جلد: راضیه دوستی ویراستار: حمیده پشتوان مسئول روابط عمومی: راضیه دوستی مسئول امور اجرایی: زهرا مساوات همکاران این شماره: فاطمه ولیانی, سید احمد هدی ویراستار صوری: مهناز خسروی لیتوگرافی: مردمک آگهی‌ها: بیژن نعیمی چاپ: نیل ... ادامه