شماره ۲۴ مجله معماری و فرهنگ

آرشیو مجلات

فصلنامه معماری و فرهنگ . سال هشتم . شماره بیست‌وچهارم . زمستان ۱۳۸۴ و بهار ۱۳۸۵

شماره ۲۴

زمان انتشار: سال هشتم . زمستان ۱۳۸۴ و بهار ۱۳۸۵ تعداد صفحات: ۱۵۴ صفحه تعداد یادداشت‌ها: ۲۶ عنوان صاحب امتیاز: دفتر پژوهش‌های فرهنگی سردبیر و مدیرمسئول: حسین سلطان‌زاده مدیر داخلی: راضیه دوستی مشاوران علمی: ایرج اعتصام, امیربانی‌مسعود, سیدحسین‌بحرینی, پرویز پیران، سیدمحسن‌حبیبی, داراب دیبا, اصغرساعدسمیعی, حسین شیخ‌زین‌الدین, علی‌اکبرصارمی, ناصر فکوهی، علی غفاری، محمد ضیمران صفحه‌‏آرا: راضیه دوستی – زهرا مساوات طرح جلد: راضیه دوستی ویراستار: حمیده پشتوان مسئول روابط عمومی: راضیه دوستی مسئول امور اجرایی: زهرا مساوات همکاران این شماره: فاطمه ولیانی, سید احمد هدی ویراستار صوری: مهناز خسروی لیتوگرافی: مردمک ... ادامه