شماره ۲۸ مجله معماری و فرهنگ

آرشیو مجلات

فصلنامه معماری و فرهنگ . سال نهم . شماره بیست‌وهشتم . ۱۳۸۶

شماره ۲۸

زمان انتشار: سال نهم . ۱۳۸۶ تعداد صفحات: ۱۲۰ صفحه تعداد یادداشت‌ها: ۲۱ عنوان صاحب امتیاز: دفتر پژوهش‌های فرهنگی سردبیر و مدیرمسئول: حسین سلطان‌زاده مدیر داخلی: راضیه دوستی مشاوران علمی: ایرج اعتصام, امیربانی‌مسعود, سیدحسین‌بحرینی, سیدمحسن‌حبیبی, داراب دیبا, اصغرساعدسمیعی, حسین شیخ‌زین‌الدین, علی‌اکبرصارمی, علی‌غفاری, ناصر فکوهی صفحه‌‏آرا: راضیه دوستی – زهرا مساوات ویراستار: حمیده پشتوان مسئول روابط عمومی: راضیه دوستی مسئول امور اجرایی: زهرا مساوات همکاران این شماره: مرضیه گلستانی, نرگس مرآت لیتوگرافی: فرآیند گویا چاپ: نقش ایران ناظر چاپ: مجید مبشری یادداشت سردبیر: معماری داخلی واحد‌های مسکونی . حسین سلطان‌زاده [۳] ... ادامه