شماره ۲۹ مجله معماری و فرهنگ

آرشیو مجلات

فصلنامه معماری و فرهنگ . سال نهم . شماره‏ بیست‌ونهم . ۱۳۸۶

شماره ۲۹

زمان انتشار: سال نهم . ۱۳۸۶ تعداد صفحات: ۱۲۰ صفحه تعداد یادداشت‌ها: ۲۲ عنوان صاحب امتیاز: دفتر پژوهش‌های فرهنگی سردبیر و مدیرمسئول: حسین سلطان‌زاده مدیر داخلی: راضیه دوستی مشاوران علمی: ایرج اعتصام, امیربانی‌مسعود, سیدحسین‌بحرینی, سیدمحسن‌حبیبی, داراب دیبا, اصغرساعدسمیعی, حسین شیخ‌زین‌الدین, علی‌اکبرصارمی, علی‌غفاری, ناصر فکوهی صفحه‌‏آرا: راضیه دوستی – زهرا مساوات ویراستار: حمیده پشتوان مسئول روابط عمومی: راضیه دوستی مسئول امور اجرایی: زهرا مساوات همکاران این شماره: مرضیه گلستانی, نرگس مرآت ویراستار صوری: مهناز خسروی لیتوگرافی: فرآیند گویا چاپ: نقش ایران ناظر چاپ: مجید مبشری یادداشت سردبیر: مرمت و برخی مسائل ... ادامه