شماره ۳۱ مجله معماری و فرهنگ

آرشیو مجلات

فصلنامه معماری و فرهنگ . سال نهم . شماره‏ سی‌ویکم . ۱۳۸۷

شماره ۳۱

زمان انتشار: سال نهم . ۱۳۸۷ تعداد صفحات: ۱۲۸ صفحه تعداد یادداشت‌ها: ۲۱ عنوان صاحب امتیاز: دفتر پژوهش‌های فرهنگی سردبیر و مدیرمسئول: حسین سلطان‌زاده مدیر داخلی: راضیه دوستی مشاوران علمی: ایرج اعتصام، امیربانی‌مسعود، سیدحسین‌بحرینی، سیدمحسن‌حبیبی، داراب دیبا، اصغرساعدسمیعی، حسین شیخ‌زین‌الدین، علی‌اکبرصارمی، علی‌غفاری، ناصر فکوهی صفحه‌‏آرا: راضیه دوستی ویراستار: حمیده پشتوان مسئول روابط عمومی: راضیه دوستی همکاران این شماره: مرضیه گلستانی، نیلوفر محمدزاده، مهناز خسروی، نرگس مرآت لیتوگرافی: فرآیند گویا ناظر چاپ: مجید مبشری یادداشت سردبیر . حسین سلطان‌زاده [۲] از وحدت تا کثرت . حسین سلطان‌زاده [۵] شکل‌گیری بیمارستان‌های تهران ... ادامه