شماره ۳۳ مجله معماری و فرهنگ

آرشیو مجلات

فصلنامه معماری و فرهنگ . سال دهم . شماره‏ سی‌وسوم . ۱۳۸۷

شماره ۳۳

زمان انتشار: سال دهم . ۱۳۸۷ تعداد صفحات: ۱۲۰ صفحه تعداد یادداشت‌ها: ۲۳ عنوان صاحب امتیاز: دفتر پژوهش‌های فرهنگی سردبیر و مدیرمسئول: حسین سلطان‌زاده مدیر داخلی: راضیه دوستی مشاوران علمی: ایرج اعتصام، امیربانی‌مسعود، سیدحسین‌بحرینی، سیدمحسن‌حبیبی، داراب دیبا، اصغرساعدسمیعی، جمال‌الدین سهیلی، حسین شیخ‌زین‌الدین، علی‌اکبرصارمی، منوچهر طبیبیان، علی‌غفاری، ناصر فکوهی، هاشم‌هاشم‌نژاد صفحه‌‏آرا: راضیه دوستی ویراستار: حمیده پشتوان مسئول روابط عمومی: راضیه دوستی همکاران این شماره: مرضیه گلستانی، ثمر اکبری، مهناز خسروی، نرگس مرآت، شهره خوری لیتوگرافی: فرآیند گویا چاپ: نقش ایران ناظر چاپ: مجید مبشری سخن سردبیر: از زمین تا خاک [۳] ... ادامه