شماره ۴۲ مجله معماری و فرهنگ

آرشیو مجلات

فصلنامه معماری و فرهنگ . سال دوازدهم . شماره ۴۲ . زمستان ۱۳۸۹

شماره ۴۲

زمان انتشار: سال دوازدهم . زمستان ۱۳۸۹ تعداد صفحات: ۱۱۲ صفحه تعداد یادداشت‌ها: ۲۵ عنوان صاحب امتیاز: دفتر پژوهش‌های فرهنگی سردبیر و مدیرمسئول: حسین سلطان‌زاده مدیر داخلی: راضیه دوستی مشاوران علمی: ایرج اعتصام، امیربانی مسعود، سیدحسین‌بحرینی، سیدمحسن‌حبیبی، داراب دیبا، اصغرساعدسمیعی، جمال‌الدین سهیلی، حسین شیخ‌زین‌الدین، علی‌اکبرصارمی، منوچهر طبیبیان، علی‌غفاری، ناصر فکوهی، هاشم‌هاشم‌نژاد، مریم ماهوش ویراستار: اسماعیل عباسی نمونه‌خوان: مریم امجد ترجمه: هایده هادوی صفحه‌‏آرا: راضیه دوستی مسئول بازرگانی: سمیه گلستانی و مرضیه گلستانی همکاران این شماره: زینب اخلاق‌پسند، مهناز خسروی، شهره‌خوری، نرگس مرآت، مریم امجد لیتوگرافی: هما گرافیک چاپ: نقش ایران ... ادامه