شماره ۴۷ مجله معماری و فرهنگ

آرشیو مجلات

فصلنامه معماری و فرهنگ . سال سیزدهم. شماره چهل‌وهفتم . بهار ۱۳۹۱

شماره ۴۷

زمان انتشار: سال سیزدهم . بهار ۱۳۹۱ تعداد صفحات: ۱۱۵ صفحه تعداد یادداشت‌ها: ۱۸ عنوان صاحب امتیاز: دفتر پژوهش‌های فرهنگی سردبیر و مدیرمسئول: حسین سلطان‌زاده مشاوران علمی: ایرج اعتصام، سید حسین بحرینی، سید محسن حبیبی، داراب دیبا، اصغر ساعد سمیعی، جمال‌الدین سهیلی، حسین شیخ‌ زین‌الدین، علی‌اکبر صارمی، منوچهر طبیبیان، علی غفاری، ناصر فکوهی، مریم ماهوش، هاشم هاشم‌نژاد. مدیرداخلی: راضیه دوستی صفحه‌‏آرا: مریم آقامیری همکاران این شماره: مهناز خسروی، نرگس مرات ویراستار: اسماعیل عباسی مسئول بازرگانی: سمیه گلستانی، مرضیه گلستانی ترجمه: هایده هادوی تولید فنی: مجید مبشری لیتوگرافی: هما گرافیک چاپ ... ادامه