شماره ۴۸ مجله معماری و فرهنگ

آرشیو مجلات

فصلنامه معماری و فرهنگ . سال چهاردهم. شماره چهل‌وهشتم. تابستان ۱۳۹۱

شماره ۴۸

زمان انتشار: سال چهاردهم . تابستان ۱۳۹۱ تعداد صفحات: ۱۴۷ صفحه تعداد یادداشت‌ها: ۲۴ عنوان صاحب امتیاز: دفتر پژوهش‌های فرهنگی سردبیر و مدیرمسئول: حسین سلطانزاده هیئت تحریریه: ایرج اعتصام، سید حسین بحرینی، سید محسن حبیبی، داراب دیبا، اصغر ساعد سمیعی، جمال‌الدین سهیلی، حسین شیخ‌ زین‌الدین، علی‌اکبر صارمی، منوچهر طبیبیان، علی غفاری، ناصر فکوهی، مریم ماهوش، هاشم هاشم‌نژاد. مدیر داخلی : مرضیه دوستی نمونه‌خوان: مریم امجد ترجمه: هایده هادوی گرافیک: فریده دادورزی همکاران این شماره: مهناز خسروی، نرگس مرات، فاطمه ملکی، مریم آقامیری ویراستار: اسماعیل عباسی مسئول بازرگانی: سمیه گلستانی، مرضیه ... ادامه