شماره ۴ مجله معماری و فرهنگ

آرشیو مجلات

فصلنامه معماری و فرهنگ . سال اول . شماره چهارم . بهار ۱۳۷۹

شماره ۴

زمان انتشار: سال اول . بهار ۱۳۷۹ تعداد صفحات: ۱۲۵ صفحه تعداد یادداشت‌ها: ۲۹ عنوان صاحب امتیاز: دفتر پژوهش‌های فرهنگی مدیر مسئول و سردبیر: حسین سلطان‌زاده مشاوران علمی: سیدحسین بحرینی، پرویز پیران، سیدمحسن حبیبی، داراب دیبا، حسین شیخ زین‌الدین، علی‌اکبر صارمی، علی غفاری، سیدهادی میرمیران ویراستار: گروه مطالعات معماری و شهرسازی مسئول روابط عمومی: زهرا مساوات مسئول واحد آگهی‌ها: حسن سعادت‌کیا لیتوگرافی: مردمک؛ چاپ و صحافی: معراج یادداشت سردبیر [۲] بخش اول: نمادگرایی در هنرها نماد و نشانه . زهرا صفوی مبرهن . ترجمه: [۳] درآمدی بر مفهوم نماد و ... ادامه