شماره ۵۰ مجله معماری و فرهنگ

آرشیو مجلات

فصلنامه معماری و فرهنگ . سال چهاردهم . شماره پنجاه . زمستان ۱۳۹۱

شماره ۵۰

زمان انتشار: سال چهاردهم . زمستان ۱۳۹۱ تعداد صفحات: ۱۳۷ صفحه تعداد یادداشت‌ها: ۲۶ عنوان صاحب امتیاز: دفتر پژوهش‌های فرهنگی سردبیر و مدیرمسئول: حسین سلطان‌زاده هیئت تحریریه: ایرج اعتصام، سید حسین بحرینی، سید محسن حبیبی، داراب دیبا، اصغر ساعد سمیعی، جمال‌الدین سهیلی، حسین شیخ‌ زین‌الدین، علی‌اکبر صارمی، منوچهر طبیبیان، علی غفاری، ناصر فکوهی، مریم ماهوش، هاشم هاشم‌نژاد. مدیر داخلی: راضیه دوستی صفحه‌‏آرا: مریم آقامیری نمونه‌خوان: مریم امجد همکاران این شماره: فاطمه ملکی، مهناز خسروی، نرگس مرات، مجید مبشری ویراستار: اسماعیل عباسی امور بازرگانی: سمیه گلستانی و مرضیه گلستانی هماهنگی انتشارات: ... ادامه