شماره ۵۱ مجله معماری و فرهنگ

آرشیو مجلات

فصلنامه معماری و فرهنگ . سال چهاردهم. شماره پنجاه‌ویک. بهار ۱۳۹۲

شماره ۵۱

زمان انتشار: سال چهاردهم . بهار ۱۳۹۲ تعداد صفحات: ۱۰۳ صفحه تعداد یادداشت‌ها: ۲۴ عنوان صاحب امتیاز: دفتر پژوهش‌های فرهنگی سردبیر و مدیرمسئول: حسین سلطان‌زاده سردبیر مهمان: جهانشاه پاکزاد هیئت تحریریه: ایرج اعتصام، سید حسین بحرینی، سید محسن حبیبی، داراب دیبا، اصغر ساعد سمیعی، جمال‌الدین سهیلی، حسین شیخ‌ زین‌الدین، علی‌اکبر صارمی، منوچهر طبیبیان، علی غفاری، ناصر فکوهی، مریم ماهوش، هاشم هاشم‌نژاد. مدیر داخلی: راضیه دوستی صفحه‌‏آرا: مریم آقا میری نمونه‌خوان: مریم امجد همکاران این شماره: فاطمه ملکی، مهناز خسروی، نرگس مرات،‌ مجید مبشری، هایده هادوی ویراستار: اسماعیل عباسی امور بازرگانی: ... ادامه