شماره ۷ مجله معماری و فرهنگ

آرشیو مجلات

فصلنامه معماری و فرهنگ . سال دوم . شماره هفتم . زمستان ۱۳۷۹

شماره ۷

زمان انتشار: سال دوم . زمستان ۱۳۷۹ تعداد صفحات: ۱۲۰ صفحه تعداد یادداشت‌ها: ۲۹ عنوان صاحب امتیاز: دفتر پژوهشهای فرهنگی سردبیر و مدیرمسئول: حسین سلطان‌زاده هیئت تحریریه: سیدحسین بحرینی، پرویز پیران، سیدمحسن حبیبی، داراب دیبا، حسین شیخ زین‌الدین، علی اکبر صارمی، على غفاری، سیدهادی میرمیران مسئول روابط عمومی: زهرا مساوات سازمان آگهی‌ها: حسن سعادت‌کیا جلد: گروه معماری و شهرسازی همکاران این شماره: خاطره اکرمی، سیداحمد هدی، بابک داورپناه، سروناز تاراج لیتوگرافی: مردمک چاپ: نیل بخش اول: یادداشت‌ها و مقالات سخن سردبیر . حسین سلطان‌زاده [۲] اداره مکردمی شهرها و ضرورت ... ادامه