شماره ۸ مجله معماری و فرهنگ

آرشیو مجلات

فصلنامه معماری و فرهنگ . سال دوم . شماره‏ هشتم . بهار ۱۳۸۰

شماره ۸

زمان انتشار: سال دوم. بهار ۱۳۸۰ تعداد صفحات: ۱۱۶ صفحه تعداد یادداشت‌ها: ۱۸ عنوان صاحب امتیاز: دفتر پژوهش‌های فرهنگی مدیر مسئول و سردبیر: حسین سلطان‌زاده مشاوران علمی: سیدحسین بحرینی، پرویز پیران، سیدمحسن حبیبی، داراب دیبا، حسین شیخ زین‌الدین، علی‌اکبر صارمی، علی غفاری، سیدهادی میرمیران همکاران این شماره: خاطره اکرمی . سید احمد هدی . بابک داورپناه . سروناز تاراج ویراستار: مهدی افشار مسئول روابط عمومی: زهرا مساوات مسئول واحد آگهی‌ها: حسن سعادت‌کیا جلد: گروه معماری و شهرسازی لیتوگرافی: مردمک؛ چاپ: نیل ضرورت مسکن اجتماعی . داراب دیبا [۴] کنش متقابل ... ادامه