شماره ۹ مجله معماری و فرهنگ

آرشیو مجلات

فصلنامه معماری و فرهنگ . سال سوم . شماره‏ نهم . تابستان ۱۳۸۰

شماره ۹

زمان انتشار: سال سوم . تابستان ۱۳۸۰ تعداد صفحات: ۱۱۸ صفحه تعداد یادداشت‌ها: ۱۹ عنوان صاحب امتیاز: دفتر پژوهش‌های‌فرهنگی مدیر مسئول و سردبیر: حسین سلطان‌زاده مشاوران علمی: سیدحسین بحرینی، پرویز پیران، سیدمحسن حبیبی، داراب دیبا، حسین شیخ زین‌الدین، علی‌اکبر صارمی، علی غفاری، سیدهادی میرمیران ویراستار: مهدی افشار مسئول روابط عمومی: زهرا مساوات مسئول واحد آگهی‌ها: بیژن نعیمی جلد: گروه معماری و شهرسازی لیتوگرافی: مردمک؛ چاپ: نیل سخن سردبیر . حسین سلطان‌زاده [۲] گرگ لین . پیتر زلنر . ترجمه: مامک نصیری نسب [۴] خانه‌های جنین‌شناختی . گرگ لین . امیر ... ادامه