محمد ضمیران

آرشیو مجلات

فصلنامه معماری و فرهنگ . سال هشتم . شماره بیست‌وهفتم . ۱۳۸۶

شماره ۲۷

زمان انتشار: سال هشتم . ۱۳۸۶ تعداد صفحات: ۱۲۰ صفحه تعداد یادداشت‌ها: ۲۲ عنوان صاحب امتیاز: دفتر پژوهش‌های فرهنگی سردبیر و مدیرمسئول: حسین سلطان‌زاده مدیر داخلی: راضیه دوستی مشاوران علمی: ایرج اعتصام, امیربانی‌مسعود, سیدحسین‌بحرینی, پرویز پیران، سیدمحسن‌حبیبی, داراب دیبا, اصغرساعدسمیعی, حسین شیخ‌زین‌الدین, علی‌اکبرصارمی, علی‌غفاری, ناصر فکوهی، محمد ضمیران صفحه‌‏آرا: راضیه دوستی – زهرا مساوات طرح جلد: راضیه دوستی ویراستار: حمیده پشتوان مسئول روابط عمومی: راضیه دوستی مسئول امور اجرایی: زهرا مساوات همکاران این شماره: مرضیه گلستانی, نرگس مرآت، مرتضی شمیسا ویراستار صوری: مهناز خسروی لیتوگرافی: فرآیند گویا چاپ: نقش ایران ... ادامه
فصلنامه معماری و فرهنگ . سال هشتم . شماره بیست‌وششم . ۱۳۸۵

شماره ۲۶

زمان انتشار: سال هشتم . ۱۳۸۵ تعداد صفحات: ۱۲۲ صفحه تعداد یادداشت‌ها: ۱۶ عنوان صاحب امتیاز: دفتر پژوهش‌های فرهنگی سردبیر و مدیرمسئول: حسین سلطان‌زاده مشاوران علمی: ایرج اعتصام، امیربانی‌مسعود، پرویز پیران، سید محسن‌حبیبی، داراب دیبا، اصغر ساعد سمیعی، حسین شیخ زین‌الدین، ناصر فکوهی، علی‌اکبر صارمی، محمد ضمیران، علی غفاری صفحه‌‏آرا: زهرا مساوات، راضیه دوستی همکاران این شماره: فاطمه ولیانی، سید احمد هدی، ارسطو صفیاری، نرگس مرآت، شهره خوری طرح جلد: راضیه دوستی ویراستار: حمیده پشتوان مسئول روابط عمومی: راضیه دوستی ویراستار صوری: مهناز خسروی لیتوگرافی: فرآیند گویا مسئول امور اجرایی: ... ادامه
فصلنامه معماری و فرهنگ . سال هشتم . شماره بیست‌وچهارم . زمستان ۱۳۸۴ و بهار ۱۳۸۵

شماره ۲۴

زمان انتشار: سال هشتم . زمستان ۱۳۸۴ و بهار ۱۳۸۵ تعداد صفحات: ۱۵۴ صفحه تعداد یادداشت‌ها: ۲۶ عنوان صاحب امتیاز: دفتر پژوهش‌های فرهنگی سردبیر و مدیرمسئول: حسین سلطان‌زاده مدیر داخلی: راضیه دوستی مشاوران علمی: ایرج اعتصام, امیربانی‌مسعود, سیدحسین‌بحرینی, پرویز پیران، سیدمحسن‌حبیبی, داراب دیبا, اصغرساعدسمیعی, حسین شیخ‌زین‌الدین, علی‌اکبرصارمی, ناصر فکوهی، علی غفاری، محمد ضیمران صفحه‌‏آرا: راضیه دوستی – زهرا مساوات طرح جلد: راضیه دوستی ویراستار: حمیده پشتوان مسئول روابط عمومی: راضیه دوستی مسئول امور اجرایی: زهرا مساوات همکاران این شماره: فاطمه ولیانی, سید احمد هدی ویراستار صوری: مهناز خسروی لیتوگرافی: مردمک ... ادامه
فصلنامه معماری و فرهنگ . سال هفتم . شماره‏ بیست‌وسوم . پاییز ۱۳۸۴

شماره ۲۳

زمان انتشار: سال هفتم . پاییز ۱۳۸۴ تعداد صفحات: ۱۶۵ صفحه تعداد یادداشت‌ها: ۲۶ عنوان صاحب امتیاز: دفتر پژوهش‌های فرهنگی سردبیر و مدیرمسئول: حسین سلطان‌زاده مدیر داخلی: راضیه دوستی مشاوران علمی: امیربانی‌مسعود, سیدحسین‌بحرینی, پرویز پیران، سیدمحسن‌حبیبی, داراب دیبا, اصغرساعدسمیعی, حسین شیخ‌زین‌الدین, علی‌اکبرصارمی, ناصر فکوهی، محمد ضیمران، علی غفاری صفحه‌‏آرا: راضیه دوستی – زهرا مساوات طرح جلد: راضیه دوستی ویراستار: حمیده پشتوان مسئول روابط عمومی: راضیه دوستی مسئول امور اجرایی: زهرا مساوات همکاران این شماره: فاطمه ولیانی, سید احمد هدی ویراستار صوری: مهناز خسروی لیتوگرافی: مردمک آگهی‌ها: بیژن نعیمی چاپ: نیل ... ادامه