مریم ماهوش

آرشیو مجلات

فصلنامه معماری و فرهنگ . سال چهاردهم. شماره پنجاه‌ویک. بهار ۱۳۹۲

شماره ۵۱

زمان انتشار: سال چهاردهم . بهار ۱۳۹۲ تعداد صفحات: ۱۰۳ صفحه تعداد یادداشت‌ها: ۲۴ عنوان صاحب امتیاز: دفتر پژوهش‌های فرهنگی سردبیر و مدیرمسئول: حسین سلطان‌زاده سردبیر مهمان: جهانشاه پاکزاد هیئت تحریریه: ایرج اعتصام، سید حسین بحرینی، سید محسن حبیبی، داراب دیبا، اصغر ساعد سمیعی، جمال‌الدین سهیلی، حسین شیخ‌ زین‌الدین، علی‌اکبر صارمی، منوچهر طبیبیان، علی غفاری، ناصر فکوهی، مریم ماهوش، هاشم هاشم‌نژاد. مدیر داخلی: راضیه دوستی صفحه‌‏آرا: مریم آقا میری نمونه‌خوان: مریم امجد همکاران این شماره: فاطمه ملکی، مهناز خسروی، نرگس مرات،‌ مجید مبشری، هایده هادوی ویراستار: اسماعیل عباسی امور بازرگانی: ... ادامه
فصلنامه معماری و فرهنگ . سال چهاردهم . شماره پنجاه . زمستان ۱۳۹۱

شماره ۵۰

زمان انتشار: سال چهاردهم . زمستان ۱۳۹۱ تعداد صفحات: ۱۳۷ صفحه تعداد یادداشت‌ها: ۲۶ عنوان صاحب امتیاز: دفتر پژوهش‌های فرهنگی سردبیر و مدیرمسئول: حسین سلطان‌زاده هیئت تحریریه: ایرج اعتصام، سید حسین بحرینی، سید محسن حبیبی، داراب دیبا، اصغر ساعد سمیعی، جمال‌الدین سهیلی، حسین شیخ‌ زین‌الدین، علی‌اکبر صارمی، منوچهر طبیبیان، علی غفاری، ناصر فکوهی، مریم ماهوش، هاشم هاشم‌نژاد. مدیر داخلی: راضیه دوستی صفحه‌‏آرا: مریم آقامیری نمونه‌خوان: مریم امجد همکاران این شماره: فاطمه ملکی، مهناز خسروی، نرگس مرات، مجید مبشری ویراستار: اسماعیل عباسی امور بازرگانی: سمیه گلستانی و مرضیه گلستانی هماهنگی انتشارات: ... ادامه
فصلنامه معماری و فرهنگ . سال چهاردهم . شماره چهل‌ونم . پاییز ۱۳۹۱

شماره ۴۹

زمان انتشار: سال چهاردهم . پاییز ۱۳۹۱ تعداد صفحات: ۸۹ صفحه تعداد یادداشت‌ها: ۲۲ عنوان صاحب امتیاز: دفتر پژوهش‌های فرهنگی سردبیر و مدیرمسئول: حسین سلطانزاده مشاوران علمی: ایرج اعتصام، سید حسین بحرینی، سید محسن حبیبی، داراب دیبا، اصغر ساعد سمیعی، جمال‌الدین سهیلی، حسین شیخ‌ زین‌الدین، علی‌اکبر صارمی، منوچهر طبیبیان، علی غفاری، ناصر فکوهی، مریم ماهوش، هاشم هاشم‌نژاد. مدیر داخلی: راضیه دوستی ویراستار: اسماعیل عباسی همکاران این شماره: فاطمه ملکی، مهناز خسروی، نرگس مرات صفحه‌آرا: مریم آقامیری گرافیک: فریده داورزنی امور بازرگانی: سمیه گلستانی، مرضیه گلستانی ترجمه: هایده هادوی تولید فنی ... ادامه
فصلنامه معماری و فرهنگ . سال چهاردهم. شماره چهل‌وهشتم. تابستان ۱۳۹۱

شماره ۴۸

زمان انتشار: سال چهاردهم . تابستان ۱۳۹۱ تعداد صفحات: ۱۴۷ صفحه تعداد یادداشت‌ها: ۲۴ عنوان صاحب امتیاز: دفتر پژوهش‌های فرهنگی سردبیر و مدیرمسئول: حسین سلطانزاده هیئت تحریریه: ایرج اعتصام، سید حسین بحرینی، سید محسن حبیبی، داراب دیبا، اصغر ساعد سمیعی، جمال‌الدین سهیلی، حسین شیخ‌ زین‌الدین، علی‌اکبر صارمی، منوچهر طبیبیان، علی غفاری، ناصر فکوهی، مریم ماهوش، هاشم هاشم‌نژاد. مدیر داخلی : مرضیه دوستی نمونه‌خوان: مریم امجد ترجمه: هایده هادوی گرافیک: فریده دادورزی همکاران این شماره: مهناز خسروی، نرگس مرات، فاطمه ملکی، مریم آقامیری ویراستار: اسماعیل عباسی مسئول بازرگانی: سمیه گلستانی، مرضیه ... ادامه
فصلنامه معماری و فرهنگ . سال سیزدهم. شماره چهل‌وهفتم . بهار ۱۳۹۱

شماره ۴۷

زمان انتشار: سال سیزدهم . بهار ۱۳۹۱ تعداد صفحات: ۱۱۵ صفحه تعداد یادداشت‌ها: ۱۸ عنوان صاحب امتیاز: دفتر پژوهش‌های فرهنگی سردبیر و مدیرمسئول: حسین سلطان‌زاده مشاوران علمی: ایرج اعتصام، سید حسین بحرینی، سید محسن حبیبی، داراب دیبا، اصغر ساعد سمیعی، جمال‌الدین سهیلی، حسین شیخ‌ زین‌الدین، علی‌اکبر صارمی، منوچهر طبیبیان، علی غفاری، ناصر فکوهی، مریم ماهوش، هاشم هاشم‌نژاد. مدیرداخلی: راضیه دوستی صفحه‌‏آرا: مریم آقامیری همکاران این شماره: مهناز خسروی، نرگس مرات ویراستار: اسماعیل عباسی مسئول بازرگانی: سمیه گلستانی، مرضیه گلستانی ترجمه: هایده هادوی تولید فنی: مجید مبشری لیتوگرافی: هما گرافیک چاپ ... ادامه
فصلنامه معماری و فرهنگ . سال سیزدهم. شماره چهل‌وشش. زمستان۱۳۹۰

شماره ۴۶

زمان انتشار: سال سیزدهم. زمستان ۱۳۹۰ تعداد صفحات: 104 صفحه تعداد یادداشت‌ها: 15 عنوان صاحب امتیاز: دفتر پژوهش‌های فرهنگی سردبیر و مدیرمسئول: حسین سلطان‌زاده مشاوران علمی: ایرج اعتصام، سید حسین بحرینی، سید محسن حبیبی، داراب دیبا، اصغر ساعد سمیعی، جمال‌الدین سهیلی، حسین شیخ‌ زین‌الدین، علی‌اکبر صارمی، منوچهر طبیبیان، علی غفاری، ناصر فکوهی، مریم ماهوش، هاشم هاشم‌نژاد. مدیر داخلی: راضیه دوستی نمونه‌خوان: مریم امجد ترجمه: هایده هادوی ویراستار: اسماعیل عباسی همکاران این شماره: مهناز خسروی، نرگس مرات گرافیک و صفحه‌آرایی: راضیه دوستی، زینب اخلاق‌پسند امور بازرگانی: سمیه گلستانی، مرضیه گلستانی عکس ... ادامه