ناصر فکوهی

آرشیو مجلات

فصلنامه معماری و فرهنگ . سال سیزدهم . شماره‏ پنجاه‌وششم . پاییز ۱۳۹۰

شماره ۴۵

زمان انتشار: سال سیزدهم . پاییز ۱۳۹۰ تعداد صفحات: ۱۰۶ صفحه تعداد یادداشت‌ها: ۱۸ عنوان صاحب امتیاز: دفتر پژوهش‌های فرهنگی سردبیر و مدیرمسئول: حسین سلطان‌زاده مشاوران علمی: ایرج اعتصام، سیدحسین بحرینی، سیدمحسن حبیبی، داراب دیبا، اصغر ساعد سمیعی، جمال‌الدین سهیلی، حسین شیخ زین‌الدین، علی اکبر صارمی، منوچهر طبیبیان، علی غفاری، ناصر فکوهی، مریم ماهوش، هاشم هاشم‌نژاد مدیر داخلی: راضیه دوستی  ویراستار: اسماعیل عباسی نمونه خوان: مریم امجد ترجمه: هایده هادوی گرافیک و صفحه‌آرایی: راضیه دوستی، زینب اخلاق‌پسند مسئول بازرگانی: سمیه گلستانی و مرضیه گلستانی همکاران این شماره: مهناز خسروی، نرگس ... ادامه
فصلنامه معماری و فرهنگ . سال سیزدهم. شماره چهل‌وچهار. تابستان ۱۳۹۰

شماره ۴۴

زمان انتشار: سال سیزدهم . تابستان ۱۳۹۰ تعداد صفحات: ۱۰۷ صفحه تعداد یادداشت‌ها: ۱۷ عنوان صاحب امتیاز: دفتر پژوهش‌های فرهنگی سردبیر و مدیرمسئول: حسین سلطان‌زاده هیئت تحریریه: ایرج اعتصام، سید حسین بحرینی، سید محسن حبیبی، داراب دیبا، اصغر ساعدسمیعی، جمال‌الدین سهیلی، حسین شیخ زین‌الدین، علی‌اکبر صارمی، منوچهر طبیبیان، علی غفاری، ناصر فکوهی، مریم ماهوش، هاشم هاشم‌نژاد مدیر داخلی: راضیه دوستی نمونه‌خوان: مریم امجد ترجمه: هایده هادوی صفحه‌‏آرایان: راضیه دوستی، زینب اخلاق‌پسند همکاران این شماره: مهناز خسروی، نرگس مرآت ویراستار: اسماییل عباسی مسئول بازرگانی: سمیه گلستانی، مرضیه گلستانی لیتوگراف: هما گرافیک ... ادامه
فصلنامه معماری و فرهنگ . سال دوازدهم . شماره ۴۲ . زمستان ۱۳۸۹

شماره ۴۲

زمان انتشار: سال دوازدهم . زمستان ۱۳۸۹ تعداد صفحات: ۱۱۲ صفحه تعداد یادداشت‌ها: ۲۵ عنوان صاحب امتیاز: دفتر پژوهش‌های فرهنگی سردبیر و مدیرمسئول: حسین سلطان‌زاده مدیر داخلی: راضیه دوستی مشاوران علمی: ایرج اعتصام، امیربانی مسعود، سیدحسین‌بحرینی، سیدمحسن‌حبیبی، داراب دیبا، اصغرساعدسمیعی، جمال‌الدین سهیلی، حسین شیخ‌زین‌الدین، علی‌اکبرصارمی، منوچهر طبیبیان، علی‌غفاری، ناصر فکوهی، هاشم‌هاشم‌نژاد، مریم ماهوش ویراستار: اسماعیل عباسی نمونه‌خوان: مریم امجد ترجمه: هایده هادوی صفحه‌‏آرا: راضیه دوستی مسئول بازرگانی: سمیه گلستانی و مرضیه گلستانی همکاران این شماره: زینب اخلاق‌پسند، مهناز خسروی، شهره‌خوری، نرگس مرآت، مریم امجد لیتوگرافی: هما گرافیک چاپ: نقش ایران ... ادامه
فصلنامه معماری و فرهنگ . سال دوازدهم . شماره چهلم . تابستان ۱۳۸۹

شماره ۴۰

زمان انتشار: سال دوازدهم . تابستان ۱۳۸۹ تعداد صفحات: ۱۲۹ صفحه تعداد یادداشت‌ها: ۲۱ عنوان صاحب امتیاز: دفتر پژوهش‌های فرهنگی سردبیر و مدیرمسئول: حسین سلطان‌زاده مشاوران علمی: ایرج اعتصام، امیر بانی‌مسعود، سیدحسین بحرینی، سیدمحسن حبیبی، داراب دیبا، اصغر ساعد سمیعی، جمال‌الدین سهیلی، حسین شیخ زین‌الدین، علی‌اکبر صارمی، منوچهر طبیبیان، علی غفاری، ناصر فکوهی، مریم ماهوش، هاشم هاشم‌نژاد. مدیر داخلی: راضیه دوستی ویراستار: اسماعیل عباسی نمونه‌خوان: مریم امجد ترجمه: هایده هادوی گرافیک و صفحه‌‏آرایی: راضیه دوستی مسئول بازرگانی: مرضیه گلستانی همکاران: زینب اخلاق‌پسند، مهناز خسروی، نرگس مرآت، شهره خوری. لیتوگرافی: داناگراف ... ادامه
فصلنامه معماری و فرهنگ . سال یازدهم . شماره سی‌ونهم . بهار ۱۳۸۹

شماره ۳۹

زمان انتشار: سال یازدهم . بهار ۱۳۸۹ تعداد صفحات: ۱۲۲ صفحه تعداد یادداشت‌ها: ۱۸ عنوان صاحب امتیاز: دفتر پژوهش‌های فرهنگی سردبیر و مدیرمسئول: حسین سلطان‌زاده مدیر داخلی: راضیه دوستی مشاوران علمی: ایرج اعتصام، امیربانی مسعود، سیدحسین‌بحرینی، سیدمحسن‌حبیبی، داراب دیبا، اصغرساعدسمیعی، جمال‌الدین سهیلی، حسین شیخ‌زین‌الدین، علی‌اکبرصارمی، منوچهر طبیبیان، علی‌غفاری، ناصر فکوهی، هاشم‌هاشم‌نژاد، مریم ماهوش صفحه‌‏آرا: راضیه دوستی ویراستار: اسماعیل عباسی مسئول بازرگانی: مرضیه گلستانی همکاران این شماره: ثمر اکبری، مهناز خسروی، نرگس مرآت، شهره خوری نمونه‌خوان: مریم امجد لیتوگرافی: دانا گراف چاپ: نقش ایران یادداشت سردبیر . معماری داخلی [۴] کثرت‌گرایی ... ادامه
فصلنامه معماری و فرهنگ . سال یازدهم . شماره سی‌وهشتم . زمستان ۱۳۸۸

شماره ۳۸

زمان انتشار: سال یازدهم . زمستان ۱۳۸۸ تعداد صفحات: ۱۱۳ صفحه تعداد یادداشت‌ها: ۱۸ عنوان صاحب امتیاز: دفتر پژوهش‌های فرهنگی سردبیر و مدیرمسئول: حسین سلطان‌زاده مدیر داخلی: راضیه دوستی مشاوران علمی: ایرج اعتصام، امیربانی مسعود، سیدحسین‌بحرینی، سیدمحسن‌حبیبی، داراب دیبا، اصغرساعدسمیعی، جمال‌الدین سهیلی، حسین شیخ‌زین‌الدین، علی‌اکبرصارمی، منوچهر طبیبیان، علی‌غفاری، ناصر فکوهی، هاشم‌هاشم‌نژاد صفحه‌‏آرا: راضیه دوستی ویراستار: اسماعیل عباسی مسئول بازرگانی: مرضیه گلستانی همکاران این شماره: ثمر اکبری، مهناز خسروی، نرگس مرآت، شهره خوری، امین نصر نمونه‌خوان: مریم امجد ترجمه: هایده هادوی لیتوگرافی و چاپ: اندیشه نوین یادداشت سردبیر: از بدنه تا ... ادامه