پرویز پیران

آرشیو مجلات

فصلنامه معماری و فرهنگ . سال هشتم . شماره بیست‌وهفتم . ۱۳۸۶

شماره ۲۷

زمان انتشار: سال هشتم . ۱۳۸۶ تعداد صفحات: ۱۲۰ صفحه تعداد یادداشت‌ها: ۲۲ عنوان صاحب امتیاز: دفتر پژوهش‌های فرهنگی سردبیر و مدیرمسئول: حسین سلطان‌زاده مدیر داخلی: راضیه دوستی مشاوران علمی: ایرج اعتصام, امیربانی‌مسعود, سیدحسین‌بحرینی, پرویز پیران، سیدمحسن‌حبیبی, داراب دیبا, اصغرساعدسمیعی, حسین شیخ‌زین‌الدین, علی‌اکبرصارمی, علی‌غفاری, ناصر فکوهی، محمد ضمیران صفحه‌‏آرا: راضیه دوستی – زهرا مساوات طرح جلد: راضیه دوستی ویراستار: حمیده پشتوان مسئول روابط عمومی: راضیه دوستی مسئول امور اجرایی: زهرا مساوات همکاران این شماره: مرضیه گلستانی, نرگس مرآت، مرتضی شمیسا ویراستار صوری: مهناز خسروی لیتوگرافی: فرآیند گویا چاپ: نقش ایران ... ادامه
فصلنامه معماری و فرهنگ . سال هشتم . شماره بیست‌وششم . ۱۳۸۵

شماره ۲۶

زمان انتشار: سال هشتم . ۱۳۸۵ تعداد صفحات: ۱۲۲ صفحه تعداد یادداشت‌ها: ۱۶ عنوان صاحب امتیاز: دفتر پژوهش‌های فرهنگی سردبیر و مدیرمسئول: حسین سلطان‌زاده مشاوران علمی: ایرج اعتصام، امیربانی‌مسعود، پرویز پیران، سید محسن‌حبیبی، داراب دیبا، اصغر ساعد سمیعی، حسین شیخ زین‌الدین، ناصر فکوهی، علی‌اکبر صارمی، محمد ضمیران، علی غفاری صفحه‌‏آرا: زهرا مساوات، راضیه دوستی همکاران این شماره: فاطمه ولیانی، سید احمد هدی، ارسطو صفیاری، نرگس مرآت، شهره خوری طرح جلد: راضیه دوستی ویراستار: حمیده پشتوان مسئول روابط عمومی: راضیه دوستی ویراستار صوری: مهناز خسروی لیتوگرافی: فرآیند گویا مسئول امور اجرایی: ... ادامه
فصلنامه معماری و فرهنگ . سال پنجم . شماره پانزدهم و شانزدهم . پاییز و زمستان ۱۳۸۲

شماره ۱۵ و ۱۶

زمان انتشار: سال پنجم . پاییز و زمستان ۱۳۸۲ تعداد صفحات: ۱۵۹ صفحه تعداد یادداشت‌ها: ۳۰ عنوان صاحب امتیاز: دفتر پژوهش‌های فرهنگی سردبیر و مدیرمسئول: حسین سلطان‌زاده مشاوران علمی: سیدحسین‌بحرینی، پرویز پیران، سیدمحسن‌حبیبی، داراب دیبا، حسین شیخ‌زین‌الدین، علی‌اکبرصارمی، علی غفاری، سید هادی میرمیران صفحه‌‏آرا: بنفشه غفرانی – زهرا مساوات ویراستار: امیرعباس نجاری طراح گرافیست: ایراندخت قاضی‌زاده همکاران این شماره: راضیه دوستی، فاطمه ولیانی، سید احمد هدی، فاطمه کشاورزی لیتوگرافی: مردمک آگهی‌ها: بیژن نعیمی چاپ: نیل معماری معاصر ایران و مکتب مدرن . مصطفی کیانی [۶] معماری دوران پهلوی پیش از ... ادامه
فصلنامه معماری و فرهنگ . سال پنجم . شماره‏ چهاردهم . تابستان ۱۳۸۲

شماره ۱۴

زمان انتشار: سال پنجم . تابستان ۱۳۸۲ تعداد صفحات: ۱۳۷ صفحه تعداد یادداشت‌ها: ۲۷ عنوان صاحب امتیاز: دفتر پژوهش‌های فرهنگی سردبیر و مدیرمسئول: حسین سلطان‌زاده مشاوران علمی: سیدحسین‌بحرینی، پرویز پیران، سیدمحسن‌حبیبی، داراب دیبا، حسین شیخ‌زین‌الدین، علی‌اکبرصارمی، علی غفاری، سید هادی میرمیران ویراستار: امیرعباس نجاری همکاران این شماره: خاطره اکرمی، مهناز خسروی، برهانیه زمانی، شهره خوری، سید احمد هدی آگهی‌ها: بیژن نعیمی لیتوگرافی: مردمک چاپ: نیل اهداف و فعالیت‌های ناحیه سبز [۴] شهر و محیط زیست . محسن حبیبی [۶] حیات در معماری . وحید شالی امینی [۱۲] ساختمان‌های زیرزمینی . ... ادامه
فصلنامه معماری و فرهنگ . سال سوم . شماره دوازده . بهار ۱۳۸۱

شماره ۱۲

زمان انتشار: سال سوم . بهار ۱۳۸۱ تعداد صفحات: ۱۴۳ صفحه تعداد یادداشت‌ها: ۳۰ عنوان صاحب امتیاز: دفتر پژوهش‌های فرهنگی سردبیر و مدیرمسئول: حسین سلطان‌زاده مشاوران علمی: سیدحسین‌بحرینی، پرویز پیران، سیدمحسن‌حبیبی، داراب دیبا، حسین شیخ‌زین‌الدین، علی‌اکبرصارمی، علی غفاری، سید هادی میرمیران و با همکاری مزین دهباشی، وحید قبادیان روابط عمومی: زهرا مساوات ویراستار: مهدی افشار طراح گرافیست: فرزاد ادیبی همکاران این شماره: خاطره اکرمی، سید احمد هدی، لیلا ریحانی، شهره خوری لیتوگرافی: مردمک آگهی‌ها: بیژن نعیمی چاپ: نیل بخش اول: معماری معاصر ایران (معماری دو دهه نخست قرن معاصر) معماری ... ادامه
فصلنامه معماری و فرهنگ . سال سوم . شماره یازدهم . زمستان ۱۳۸۰

شماره ۱۱

زمان انتشار: سال سوم . زمستان ۱۳۸۰ تعداد صفحات: ۱۲۷ صفحه تعداد یادداشت‌ها: ۲۵ عنوان صاحب امتیاز: دفتر پژوهش‌های فرهنگی مدیر مسئول و سردبیر: حسین سلطان‌زاده مشاوران علمی: سیدحسین بحرینی، پرویز پیران، سیدمحسن حبیبی، داراب دیبا، حسین شیخ زین‌الدین، علی‌اکبر صارمی، علی غفاری، سیدهادی میرمیران مشاوران ویژه این شماره: محمدحسن افضلی‌نژاد . سیروس باور . محمدتقی رضویان . ابوالفتح سپانلو . وحید قبادیان . امین یارزاده همکاران این شماره: نجمه حسن‌پور . خاطره اکرمی . سید احمد هدی . بابک داورپناه . سروناز تاراج . شهره خوری . زهره فدایی ... ادامه