تماس با معماری و فرهنگ

تهران، خیابان کریم خان زند، خیابان ایرانشهر شمالی، کوچه شهید باقری قصرالدشتی، شماره ۵، دفتر پژوهشهای فرهنگی.
کدپستی: ۱۵۸۴۷۴۷۹۱۳
شماره تماس:۸۸۸۴۹۴۶۱ – ۸۸۳۱۵۲۴۰ – ۸۸۳۱۵۲۴۱