سال ششم

آرشیو مجلات

فصلنامه معماری و فرهنگ . سال ششم . شماره بیست‌ویکم . بهار ۱۳۸۴

شماره ۲۱

زمان انتشار: سال ششم . بهار ۱۳۸۴ تعداد صفحات: ۲۱۶ صفحه تعداد یادداشت‌ها: ۴۴ عنوان صاحب امتیاز: دفتر پژوهش‌های فرهنگی سردبیر و مدیرمسئول: حسین سلطان‌زاده مدیر داخلی: راضیه دوستی مشاوران علمی: امیربانی‌مسعود، سیدحسین‌بحرینی، پرویز پیران، سیدمحسن‌حبیبی، داراب دیبا، اصغرساعدسمیعی، حسین شیخ‌زین‌الدین، علی‌اکبرصارمی، علی غفاری، سید هادی میرمیران صفحه‌‏آرا: راضیه دوستی – زهرا مساوات طرح جلد: راضیه دوستی ویراستار محتویی: امیرعباس نجاری ویراستار صوری: مهناز خسروی طراح گرافیست: ایراندخت قاضی‌زاده مسئول روابط عمومی: راضیه دوستی مسئول امور اجرایی: زهرا مساوات همکاران این شماره: فاطمه ولیانی, سید احمد هدی لیتوگرافی: مردمک آگهی‌ها: ... ادامه
فصلنامه معماری و فرهنگ . سال ششم . شماره بیستم . زمستان ۱۳۸۳

شماره ۲۰

زمان انتشار: سال ششم . زمستان ۱۳۸۳ تعداد صفحات: ۲۱۶ صفحه تعداد یادداشت‌ها: ۳۸ عنوان صاحب امتیاز: دفتر پژوهش‌های فرهنگی سردبیر و مدیرمسئول: حسین سلطان‌زاده مدیر داخلی: راضیه دوستی مشاوران علمی: امیربانی‌مسعود، سیدحسین‌بحرینی، پرویز پیران، سیدمحسن‌حبیبی، داراب دیبا، حسین شیخ‌زین‌الدین، علی‌اکبرصارمی، علی غفاری، سید هادی میرمیران صفحه‌‏آرا: راضیه دوستی – زهرا مساوات طرح جلد: راضیه دوستی ویراستار: امیرعباس نجاری، مهناز خسروی طراح گرافیست: ایراندخت قاضی‌زاده مسئول روابط عمومی: راضیه دوستی مسئول امور اجرایی: زهرا مساوات همکاران این شماره: فاطمه ولیانی, سید احمد هدی لیتوگرافی: مردمک آگهی‌ها: بیژن نعیمی چاپ: نیل ... ادامه
فصلنامه معماری و فرهنگ . سال ششم . شماره هجدهم و نوزدهم . تابستان و پاییز ۱۳۸۳

شماره ۱۸ و ۱۹

زمان انتشار: سال ششم . تابستان و پاییز ۱۳۸۳ تعداد صفحات: ۲۰۳ صفحه تعداد یادداشت‌ها: ۱۷ عنوان صاحب امتیاز: دفتر پژوهش‌های فرهنگی سردبیر و مدیرمسئول: حسین سلطان‌زاده مدیر داخلی: راضیه دوستی مشاوران علمی: سیدحسین‌بحرینی، پرویز پیران، سیدمحسن‌حبیبی، داراب دیبا، حسین شیخ‌زین‌الدین، علی‌اکبرصارمی، علی غفاری، سید هادی میرمیران صفحه‌‏آرا: راضیه دوستی – زهرا مساوات طرح جلد: بنفشه غفرانی ویراستار محتویی: امیرعباس نجاری طراح گرافیست: ایراندخت قاضی‌زاده مسئول روابط عمومی: راضیه دوستی مسئول امور اجرایی: زهرا مساوات همکاران این شماره: فاطمه ولیانی, سید احمد هدی لیتوگرافی: مردمک آگهی‌ها: بیژن نعیمی چاپ: نیل ... ادامه