مهدکودک

فصلنامه معماری و فرهنگ . سال پانزدهم . شماره پنجاه‌و‌سوم . زمستان ۱۳۹۳ . صفحات ۵۸ و ۵۹.

. مهدکودک دی پی اس . همکاران خوسلا .

از طراحان خواسته بودند تا طرحی برای دبستان زنجیره‌ای معروف شمال هند، به نام مدرسۀ همگانی دهلی، ارائه کنند. از آن‌جا که مدل می‌بایست قابلیت تکرار در مدرسه‌های متعدد جنوب هند را داشته باشد، از طراحان خواسته بودند بنایی مؤثر و کم‌هزینه و ساده خلق کنند که توانایی تطبیق آسان با شرایط سایت‌های مختلف و برنامه‌هایی با تفاوت اندک را داشته باشد. ... ادامه