دفتر فرایند منطقی

فصلنامه معماری و فرهنگ . سال پانزدهم . شماره پنجاه وسوم . زمستان ۱۳۹۳ . صفحات ۸۲ تا ۸۵

. بازار مجاور کلیسای مریم . دفتر فرایند منطقی در طراحی معماری .

موقعیت: اصفهان، خیابان توحید 
طراحی و نظارت: دفتر فرایند منطقی در طراحی معماری؛ احسان حسینی، الهام گرامی
کارفرما: کمالی، نوروزی، ایهامی
سازه:محمود نجفی 

تأسیسات: حمید ابطحی
همکاران: امیرعلی پورکیان، محمدحسین منشئی، اشکان شیرانی
عکاس: احسان حسینی  
اجرا: ناصر گشنیزجانی


دفتر فرایند منطقی
دفتر فرایند منطقی
دفتر فرایند منطقی

با عبور خیابان از میان بافت قدیم جلفا و ارزش اقتصادی بالای پلاک‌های مجاور این خیابان، اکثر خانه‌های قدیمی این بافت تخریب شد و خانۀ صفوی حیاط مرکزی که در این پروژه واقع بود از آخرین آنهاست. پروژه حدفاصل کلیسای مریم خیابان توحید و در نزدیک‌ترین فاصله از میدان جلفا قرار دارد. تجربۀ اندک کنونی از فضاهای شهری، که در اصفهان به چند فضای انگشت‌شمار از جمله میدان جلفا محدود می‌شود، موجب شد ساختمان تجاری به‌مثابه حیاطی شهری در تداوم پیاده‌روی خیابان توحید طراحی شود. هم‌چنین با تغییر اندک در محل و زاویۀ حیاطِ خانۀ صفوی تخریب‌شده، و با قراردادن محور حیاط بر محور گنبد کلیسای مریم، خط آسمانِ فراموش‌شده کلیسا را دوباره به آسمان شهر برگرداندیم. در واقع بنای تجاری حاضر،  قابی برای خط آسمان گنبد کلیساست. طبقۀ زیرزمین را نیز، به‌مانند گودال باغچه‌ای از حیاط، کَندیم و در تقسیمات جداره‌ها از هندسۀ بدنه‌های درونی خانۀ صفوی الگو‌برداری شد و هم‌چنین جزئیات اجرایی با الهام از نقوش و آجرکاری‌های مرسوم در خانه‌های محلۀ جلفا طراحی شده ‌است.


دفتر فرایند منطقی
دفتر فرایند منطقی
دفتر فرایند منطقی
دفتر فرایند منطقی
دفتر فرایند منطقی
دفتر فرایند منطقی
دفتر فرایند منطقی
دفتر فرایند منطقی
دفتر فرایند منطقی

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!