فصلنامه معماری و فرهنگ . سال سیزدهم. شماره چهل‌وهفتم . بهار ۱۳۹۱

شماره ۴۷


 • زمان انتشار: سال سیزدهم . بهار ۱۳۹۱
 • تعداد صفحات: ۱۱۵ صفحه
 • تعداد یادداشت‌ها: ۱۸ عنوان
 • صاحب امتیاز: دفتر پژوهش‌های فرهنگی
 • سردبیر و مدیرمسئول: حسین سلطان‌زاده
 • مشاوران علمی: ایرج اعتصام، سید حسین بحرینی، سید محسن حبیبی، داراب دیبا، اصغر ساعد سمیعی، جمال‌الدین سهیلی، حسین شیخ‌ زین‌الدین، علی‌اکبر صارمی، منوچهر طبیبیان، علی غفاری، ناصر فکوهی، مریم ماهوش، هاشم هاشم‌نژاد.
 • مدیرداخلی: راضیه دوستی
 • صفحه‌‏آرا: مریم آقامیری
 • همکاران این شماره: مهناز خسروی، نرگس مرات
 • ویراستار: اسماعیل عباسی
 • مسئول بازرگانی: سمیه گلستانی، مرضیه گلستانی
 • ترجمه: هایده هادوی
 • تولید فنی: مجید مبشری
 • لیتوگرافی: هما گرافیک
 • چاپ و صحافی: نقش ایران

 • یادداشت سرد بیر: خیابان، از آغاز شکل گیری تا آغاز دگرگونی [۴]
 • سیمای مغشوش خیابان در شهرسازی ایران . علی اکبر صارمی. [۶]
 • تغییر نگرش به خیابان و عملکرد آن در شهر آمل . سیما رضائی آشتیانی. مصطفی شمشیربند [۱۴]
 • شالوده اراک بر چهار خیابان اصلی . اسماعیل شیعه [۲۲]
 • تحلیلی بر تاثیرات احداث اولین خیابان شهری در بافت کهن اردبیل . مجتبی رضازاده [۳۰]
 • محور شاهپور اولین خیابان پهلوی اول در بابل . زینب داعی پور [۳۸]
 • نخستین خیابان  بوشهر در کشاکش زمان . بهروز مرباغی [۴۴]
 • مروری بر تغییرات کالبدی شهر بیرجند . فرید فروزانفر [۵۰]
 • خیابان (پیاده راه) تربیت تبریز . محمد امین خجسته قمری [۵۸]
 • جای پای تاریخ در خیابان اصلی خمین . امیر سمیعی [۶۴]
 • رشت خاستگاه نخستین مقررات سیمای شهری . روبرت واهانیان [۷۰]
 • اولین خیابان شهری در زنجان . هومن ثبوتی . هوشنگ ثبوتی [۷۴]
 • بررسی خیابان امام خمینی سمنان و تاثیر آن بر بافت تاریخی شهر . شیواکفایی شیرازمنش [۷۹]
 • مروری بر تحولات طولانی خیابان کریمخان زند شیراز در صد سال اخیر . ملیحه تقی پور [۸۳]
 • نقش خیابان قزوین به مثابه مهم ترین فضای شهری در عصر صفوی . سید مهدی مجابی [۹۱]
 • بررسی قدیمی ترین خیابان شهر کرمانشاه . علی علایی [۹۷]
 • رد پای تاریخ در خیابان های کرج . مرضیه طالبی [۱۰۴]
 • زیبایی‌های معماری ایران: چهارباغ . حسین سلطان زاده [۱۰۹]

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید