سال پانزدهم . شماره‏ پنجاه‌وچهارم . تابستان ۱۳۹۵ . صفحه ۱۰۷

. اندیشیدن درباره فضا .. . ۱۱ مرداد ۹۹
مایک کرنگ و نایجل ثریفت
مترجم: محمود عبدالله زاده

اندیشیدن درباره فضا

نظریه اجتماعی و فرهنگی در سال‌های اخیر با استفاده از مفاهیم و استعاره‌های فضایی برای اندیشیدن درباره جهان پیچیده کنونی چرخشی فضایی کرده است. کتاب اندیشیدن درباره فضا آثار تعدادی از نظریه‌پردازان اجتماعی را بررسی و این پرسش را مطرح می‌کند که فضا چه نقشی در آثارشان و چه اهمیتی برای آنان داشته، و برداشت آنها از فضا در طرز تفکر ما درباره فضا تا چه اندازه مؤثر بوده است. در این کتاب تعدادی از اساتید جغرافیا آثار متفکران و نظریه‌پردازان رشته‌های مختلف را از اوایل قرن بیستم تا امروز، مورد مطالعه قرار می‌دهند و نحوه استفاده از مفاهیم فضایی توسط این نظریه‌پردازان و نقش این مفاهیم را در طرز تفکر آنان، و اهمیت این مسئله را در شیوه اندیشیدن ما درباره نظریه و خودِ فضا مطرح می‌کنند. هر فصلی از این کتاب ابتدا اندیشه‌های یکی از متفکران را توضیح می‌دهد و سپس نقاط قوت و ضعف آنها را بررسی می‌کند.

این کتاب از معدود کتاب‌هایی است که به چنین طیف گسترده‌ای از متفکران و به نقش فضا در اندیشه آنان پرداخته و چیستی پیامدهای اندیشیدن درباره فضا را بررسی کرده است. فصل‌های این کتاب نمونه‌ای از اندیشیدن میان‌رشته‌ای است که پُلی میان فلسفه، جامعه‌شناسی، شهرشناسی و … می‌زند. موضوع اصلی کتاب جغرافیا است، رشته‌ای که بیش از هر چیز با فضا و مکان مرتبط است. به این دلیل، این کتاب برای آنهایی که می‌خواهند درباره «چرخش فضایی» در نظریه بیاموزند و نیز برای کسانی که می‌خواهند اهمیت فضا را درک کنند مفید خواهد بود. اندیشه متفکرانی که در این کتاب توسط اساتید جغرافیا مطالعه، بررسی و نقد شده است عبارت‏اند از: والتر بنیامین، گئورک زیمل، میخاییل باختین، لودویک ویتگنشتاین، ژیل دلوز، میشل دو سرتو، اِلِن سیکسو، هانری لوفور، ژاک لاکان، میشل فوکو، پیتر بوردیو، فرانتس فانون، برونو لاتور، میشل سِر، ادوارد سعید، ترین مِنها، و پل ویریلیو.

معرفی کتاب

‌ ادوارد سعید‌ اِلِن سیکسو‌ برونو لاتور‌ پیتر بوردیو‌ ترین مِنها‌ ژاک لاکان‌ ژیل دلوز‌ فرانتس فانون‌ گئورک زیمل‌ لودویک ویتگنشتاین‌ میخاییل باختین‌ میشل دو سرتو‌ میشل سِر‌ میشل فوکو‌ هانری لوفور‌ و پل ویریلیو۵۴چرخش فضایی در نظریهدکتر محمود عبدالله زادهکتاب اندیشیدن درباره فضامایک کرنگمفهوم فضانایجل ثریفتنظریه اجتماعی و فرهنگیوالتر بنیامین

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!