فصلنامه معماری و فرهنگ-سال هفدهم . شماره پنجاه و ششم . بهار ۱۳۹۸

شماره ۵۶


شماره ۵۶
 • زمان انتشار: سال هفدهم . بهار ۱۳۹۸
 • تعداد صفحات: ۱۰۸ صفحه
 • تعداد یادداشت‌ها: ۱۸ عنوان
 • صاحب امتیاز: دفتر پژوهش‌های فرهنگی
 • سردبیر: فرهاد احمدی
 • مدیرمسئول: حسین شهرابی
 • هیئت تحریریه: لیلا خدابخش، گلنوش رزازی، صبا مریم‌ساعدی، حسین شهرابی، بنوشه فرهت، سید مهدی طباطبایی‌اردکانی
 • دبیر تحریریه: گلنوش رزازی
 • صفحه‌‏آرایان: حسین شهرابی، پرشیا مرادی
 • همکاران این شماره: امید احمدی‌لاری، بشرا خوشنویس
 • با تشکر از: فاطمه تاجیک، مینا مهدوی
 • امور مالی: حسین یوسفی رامندی
 • هماهنگی انتشارات: سروناز تاراج
 • چاپ و صحافی: خانه چاپ دیجیتال

بخش اول: یادداشت‌‏ها و مقالات

بخش دوم: گفت‌وگو

بخش سوم: معماری

بخش چهارم: شهر

بخش پنجم: معرفی کتاب